Přihlásit / registrovat

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Legislativní opora
Archiv > Sekce > PRO města a obce > Legislativní opora
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIESHOP
Vyhláška 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraněVyhláška 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstvaZákon 133/1985 Sb. o požární ochraněZákon 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonůZákon 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Vyhláška 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně

§ 1

(1)

Dokumentaci požární ochrany kraje tvoří

a)

koncepce požární ochrany kraje,1)

b)

roční zpráva o stavu požární ochrany kraje,2)

c)

požární poplachový plán kraje,

d)

dokumentace k zabezpečení

 

     1. plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,

 

     2. zdrojů vody k hašení požárů,

e)

dokumentace k zabezpečení požární ochrany

 

     1. v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,

 

     2. v budovách zvláštního významu,

 

     3. při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

(2)

Dokumentaci požární ochrany obce tvoří

a)

dokumentace o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo společné jednotky požární ochrany,

b)

řád ohlašovny požárů,

c)

dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti,

d)

požární řád obce,

e)

dokumentace k zabezpečení

     1. požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob,

     2. úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu,

f)

plán výkonu služby členů jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí (§ 20 odst. 2), a to včetně jejich pohotovosti mimo pracoviště.

(3)

Součástí dokumentace požární ochrany krajů a obcí je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti zpracovávaná a vedená podle zvláštních právních předpisů.3)

§ 14

Dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti v obci

(1)

Dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany (dále jen "preventivně výchovná činnost") obsahuje

a)

rozpracování zaměření preventivně výchovné činnosti, stanovené Ministerstvem vnitra, podle místních podmínek,

b)

plán preventivně výchovné činnosti zpracovaný zpravidla na roční období,

c)

vyhodnocení preventivně výchovných akcí.

(2)

Při zpracování dokumentace obec spolupracuje zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.11)

Poznámky:

1)

§ 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění zákona č. 237/2000 Sb.

2)

§ 26 odst. 2 písm. n) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění zákona č. 237/2000 Sb.

3)

Například zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

11)

§ 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění zákona č. 237/2000 Sb.

 

Naši partneři