Přihlásit / registrovat

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Legislativní opora
Archiv > Sekce > PRO města a obce > Legislativní opora
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIESHOP
Vyhláška 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraněVyhláška 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstvaZákon 133/1985 Sb. o požární ochraněZákon 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonůZákon 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Vyhláška 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

§ 4

Způsob informování

(1)

Informování právnických a fyzických osob (dále jen "informování") o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení zabezpečuje obecní úřad a zaměstnavatel. K tomu využívají informace poskytnuté zejména hasičským záchranným sborem kraje.

(2)

Informování se uskutečňuje zejména

a)

hromadnými informačními prostředky,

b)

letáky a informačními brožurami,

c)

ukázkami činnosti integrovaného záchranného systému, nebo

d)

besedami s obyvatelstvem.

§ 5

Obsah informování

V rámci informování se sdělují zejména údaje o

a)

zdrojích rizik vzniku mimořádných událostí a s tím souvisejících preventivních opatřeních,

b)

činnosti a přípravě integrovaného záchranného systému na řešení mimořádných událostí,

c)

opatřeních ochrany obyvatelstva, zejména o varování, evakuaci, ukrytí, individuální ochraně a nouzovém přežití,

d)

sebeochraně a poskytování vzájemné pomoci a

e)

organizaci humanitární pomoci.

§ 17

Způsob a rozsah individuální ochrany

(1)

K individuální ochraně obyvatelstva před účinky nebezpečných škodlivin při mimořádných událostech se využívají prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla. Jedná se o jednoduché pomůcky, které si občané připravují svépomocí z dostupných prostředků a které omezeným způsobem nahrazují prostředky individuální ochrany.

(2)

Při stavu ohrožení státu a válečném stavu se provádí výdej prostředků individuální ochrany pro vybrané kategorie osob

a)

dětské ochranné vaky pro děti do 1,5 roku,

b)

dětské ochranné kazajky pro děti od 1,5 do 6 let,

c)

dětské ochranné masky pro děti od 1,5 do 18 let,

d)

ochranné masky pro osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních,

e)

ochranné masky pro doprovod osob uvedených v písmenech a) až d).

(3)

K zabezpečení výdeje prostředků individuální ochrany se stanovuje jejich množství a struktura podle počtu dětí neumístěných ve školských zařízeních a podle projektované kapacity školských zařízení a lůžkové kapacity zdravotnických, sociálních a obdobných zařízení se zálohou 10 %.

(4)

K zabezpečení výdeje prostředků individuální ochrany se provádí

a)

výběr a příprava prostorů pro uskladnění,

b)

příprava personálu zabezpečujícího v zařízeních civilní ochrany výdej prostředků individuální ochrany pro výdejní střediska a skupin výdeje prostředků individuální ochrany (§ 2 odst. 9) k distribuci těchto prostředků obyvatelstvu,

c)

evidence prostředků individuální ochrany a jejich výdej.

 

Naši partneři