Kdo a jak může pomoci?

Při hledání pomoci se oběti, ale i svědci mohou obracet na příslušníky rodiny týraného zneužívaného nebo zanedbávaného dítěte, školské pracovníky, zdravotnické pracovníky, orgány sociálně-právní ochrany dětí, policii a ostatní členy naší společnosti.

Rodina

Rodina a rodinní přátelé můžou být zdrojem týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte. Ale právě rodina má být zdrojem možné pomoci a jako první by měla odhalit týrání, zneužívání nebo zanedbání dítěte. V této souvislosti mluvíme o rodině a rodinných příslušnících jako jsou tety, strejdové, babičky atd. Rodiní příslušníci jsou povini jestli – že se domnívají, že se jedná o týrání, zneužívání nebo zanedbání dítěte, tomu zabránit nebo ohlásit příslušnému orgánu.Rodina by tedy měla zajišťovat přiměřeně bezpečné prostředí pro zdravý a přiměřený vývoj a rozvoj osobnosti dítěte.

Pokud se Vám dítě svěří s problémem, že je týráno, zneužíváno či zanedbáváno tak se řiďte těmito pravidly:

  • důvěřujte dítěti, ono ve vás důvěru našlo, když se vám se svým problémem svěřilo,

  • při poškození dítěte vyhledejte lékařskou pomoc,

  • bezodkladně informujte o všem co se stalo a co vám bylo svěřeno orgán policie nebo orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Škola

Děti většinu času tráví ve škole a školních zařízení, proto pracovníci školy mohou zjistit případy týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte nejčastěji a nejsnadněji. Pedagogové v takové situaci žádají o spolupráci na těchto případech a o pomoc sociální pracovníky, spolupracují také se soudy a orgány činné s trestním řízení.


Zdravotnictví

K odhalení případů týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte dochází u dětského a dorostového lékaře nebo ve zdravotnickém zařízení, kde je poraněné dítě hospitalizováno. Obecně je povinností lékaře vyšetřit každé poranění, ošetřit jej nebo zabezpečit či doporučit potřebné výkony k jeho ošetření, v rámci vyšetření by měl lékař posoudit i mechanismus vzniku poranění a zahrnout do diagnostické rozvahy i možnost týrání neboli neúrazového vzniku poranění. Pro zdravotnické pracovníky platí oznamovací povinnost trestného činu týrání ze zákona.


OSPOD

OSPOD je zkratka orgánů sociálně právní ochrany dětí , které zahrnují krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí.

Sociální pracovníci oddělení sociálně právní ochrany dětí při obecním úřadu či úřadu městské části tvoří nejdůležitější článek celého systému ochrany dětí.

Obecní úřad má povinnost zajistit pomoc dítěti, které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku v důsledku úmrtí jeho rodičů, při pobytu ve zdravotnickém zařízení, dítěti týranému, zneužívanému a zanedbávanému, které se ocitlo bez péče.

 

Policie

Policie a orgány činné v trestním řízení mají při výslechu dětské oběti postupovat tak, aby první výslech byl také poslední a nebylo nutné ho opakovat či doplňovat. Výslech dětské oběti provádějí kvalifikovaní pracovníci a dohlíží, aby odpovídal zákonným požadavkům na výslech osoby mladší než patnáct let.Společnost

Pro všechny členy naši společnosti bez výjimky platí, že by neměli zaujímat lhostejný přístup k případům ohrožení dětí týráním, zneužíváním či zanedbáváním.

Obecně je oznamovací povinnost každého upravena ze zákona. Pokud se hodnověrným způsobem dozví o spáchání trestného činu mimo jiných i týrání svěřené osoby, je jeho povinností to oznámit policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci. 

Přečteno 4605x
Hodnocení:
Autor, zdroj: http://www.tyrane-deti.cz
 

Komentáře

více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík