Zanedbávání

Zanedbávání se vyznačuje nedostatkem péče, což způsobuje vážnou újmu ve vývoji dítěte anebo dítě ohrožuje.

 • Tělesné zanedbávání - neposkytování přiměřené výživy, oblečení, přístřeší, zdravotní péče a ochrany před ohrožením.

 • Citové zanedbávání - neuspokojování citových potřeb dítěte, a to pokud se týče náklonnosti i pocitu dítěte, že někam patří.

 • Zanedbávání výchovy a vzdělání

 • Zanedbávání v oblasti zdravotní péče

všeobecné zanedbávání

 • se týká odpovídajícího oblečení, jídla, lékařské pomoci, kontaktu s vrstevníky a lidmi. Také sem patří nedostatečná ochrana před nebezpečím úrazu a sociálně patologickými jevy jako je alkoholismus, kriminalita a toxikomanie,


těžké zanedbávání

 • se vyznačuje situacemi, které bezprostředně ohrožují zdraví či život dítěte. Jde o děti jenž trpí dlouhodobě hladem, žízní, zimou, žijící nedobrovolně izolovaně od lidské společnosti, ale také např. i ty jenž žijí ve společnosti zvířat.


Charakteristické znaky zanedbávání mohou být:

 • nevhodné oblečení dítěte, které není adekvátní pro dané roční období, oblečení jenž působí dítěti nepohodlí tím, že je příliš malé nebo příliš velké,

 • únava a ospalost dítěte mimo běžnou denní dobu,

 • nedostatečná osobní hygiena, včetně hygieny dentální,

 • neurotické návyky, asociální a destruktivní chování dítěte,

 • poruchy řeči a příjmu potravy,

 • podávání potravy o nízké nutriční hodnotě a jednostranné podávání stravy po nepřiměřeně dlouhou dobu, dítěti není podáváno ovoce a zelenina, dítě nezná teplou stravu, dožaduje se jen jednoho druhu jídla,

 • zdravotně závadné podmínky v domácnosti s dítětem, kde se nacházejí např. odpadky, exkrementy, plíseň, domácnost není dostatečně vytápěna, místo na spaní je špinavé a chladné, nebo se zde nevyskytuje lůžko vůbec,

 • nedostatek patřičné lékařské péče, poruchy růstu, vývoje, retardace a nerovnoměrný psychomotorický vývoj dítěte,

 • nedostatečný dohled nad dítětem se zanedbáním prevence před úrazy,

 • situace, kdy je dítě nuceno převzít odpovědnost za péči o své sourozence a další děti,

 • ponechávání dítěte v domácnosti bez dozoru dospělého, pobyt dítěte na ulici v neobvyklých hodinách, ponechání kojence po nepřiměřeně dlouhou dobu v uzavřeném prostoru např. automobilu a nevyzvednutí dítěte po zavírací době kolektivního zařízení jako jsou školky a školní družiny,

 • nedostatečné sociální dovednosti, nedostatečná kultivovanost chování, přehlížení kulturních norem, citová plachost, lhostejnost, obdiv k radikálním politickým a náboženských hnutím, a sociálně-patologické chování.

 

 

Přečteno 6071x
Hodnocení:
Autor, zdroj: http://www.tyrane-deti.cz
 

Komentáře

více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík