Jak se chovat po povodni ?

Váš dům byl zasažen povodní. I když už voda opadla, mějte na paměti těchto několik rad:

 • nevstupujte do tekoucí vody, nepřibližujte se k poškozeným budovám dokud nedostanete pokyn, nevracejte se domů bez povolení příslušného pracovníka (starosta obce, velitel zásahu hasičů, statik apod.)
 • věnujte i nadále pozornost zprávám o počasí a varováním před případnou další povodní.
 • nechte si zkontrolovat stav rozvodů (elektřina, plyn, voda) v domě; nepoužívejte nezkontrolované elektrické spotřebiče - mohou být zdraví i životu nebezpečné.
 • s úklidem domu vám mohou pomoci dobrovolníci z nevládních organizací, starosta obce vám může podat informaci o možnostech finanční pomoci.
 • dokumentujte si průběžně škody na vašem majetku; kontaktujte zástupce vaší pojišťovny.

Povodně představují riziko pro vaše zdraví i psychiku. Věnujte pozornost sobě, své rodině i vašim sousedům a známým:

 • vyhněte se kontaktu s tekoucí vodou. Voda při povodni může obsahovat ropné látky, biologický odpad či chemikálie.
 • snažte se co nejdříve opravit závady na septiku, kanalizaci či čistírně odpadních vod. Další únik odpadních vod zvyšuje riziko onemocnění.
 • informujte se u svého dodavatele pitné vody o kvalitě vody v potrubí a používejte ji jen po schválení.
 • očistěte a desinfikujte vše, co je vlhké. Zachovejte jen trvanlivé potraviny v uzavřených obalech. Rozmrazené či jinak poškozené potraviny vyhoďte. Zvažte, které oblečení si ponecháte, tkanina může obsahovat chemikálie z kontaminované vody.
 • dostatečně odpočívejte a jezte. Stanovte si reálný harmonogram úklidových prací.
 • při známkách stresu (vyčerpání, podrážděnost, nespavost či odevzdanost) vyhledejte včas odbornou pomoc.

Pokyny pro činnost po povodni vám poskytne starosta obce či zástupci nevládních organizací (viz Adra).

Další důležité informace:

 1. Po povodni nechte vše řádně zdokumentovat pro náhradu škod pojišťovnou a případné příspěvky pomoci státem.
 2. Nechte si zkontrolovat stav obydlí, zejména statiku, rozvody a kanalizaci, zajistěte provedení odborné statické prohlídky, posouzení funkčnosti elektroinstalace, rozvodů plynu a topení, vodovodního a kanalizačního řádu před jejich opětovným připojením.
 3. Zlikvidujte podle pokynů hygienika vodou kontaminované potraviny, plodiny, uhynulé zvířectvo a nepoužitelný materiál a dodržujte základní hygienická pravidla a používejte ochranné prostředky.
 4. Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků, nepijte vodu z místních zdrojů, dokud nebude prověřena její kvalita, u vlastních studní proveďte jejich vyčištění, desinfekci a několikanásobné odčerpání vody, nechte si provést laboratorní prověření kvality vody.
 5. Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod, ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami, vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotografie, znalecké posudky, účty, svědectví) a při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny.
 6. Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádejte finanční, materiální psychologickou nebo sociální pomoc. V případě nouze si vyžádejte pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod a další potřebné prostředky.
 7. Před zahájením vysoušení odstraňte obložení a omítky stěn, tapety, koberce a podlahové krytiny, případně odkryjte základy stavby. Pro stavby je nejoptimálnější postupné vysychání při zvýšeném průvanu. K rychlému vysušení místnosti použij teplomet nebo absorpční vysoušeč.
 8. Pokud je to možné, aktivně se zapojte do likvidace následků povodní, obnova je dlouhodobý proces, proto je vzájemná pomoc nejúčinnější.
 9. Jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, starým a nemocným lidem.
 10. Dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů.
 11. Dbejte dodržování hygienických zásad při pracích na území zasaženém povodní a nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění.
Přečteno 2325x
Hodnocení:
Autor, zdroj: materiály MV ČR a HZS ČR
 

Komentáře

více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík