Příprava na povodeň

Jste připraveni na povodeň? Nikdy u vás nebyla povodeň? To ještě neznamená, že nemůže jednoho dne přijít. Možnost vzniku povodně vzrůstá se změnami terénu (např. výstavba parkoviště v blízkosti vašeho domu) i podnebí.

Pro celé území ČR byly zpracovány povodňové plány a mapy, které ukazují riziková místa.

Informujte se na obecním úřadě, zda se vaše obydlí, chata, zahrada či pozemek nenachází v záplavovém (zátopovém) území či v území ohroženém zvláštní povodní. Informace o možném zasažení povodní naleznete i na internetu v digitálním povodňovém plánu (grafická část).  Dále se informujte o obcí zřizovaných evakuačních zařízeních, o případné humanitární pomoci a způsobu varování a informování obyvatelstva při povodni.

Ujasněte si možné ohrožení zdraví a životů rodiny, svého obydlí, domácích zvířat v případě reálné hrozby z přirozené a zvláštní povodně a přijměte vlastní opatření, mějte svůj plán.

Předem si připravte materiál (folie, desky, ucpávky kanalizace, pytle na písek) na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí, atd. a potřebné nářadí a vyzkoušejte si jejich montáž a funkčnost.

Proveďte povodňovou prohlídku kolem svého obydlí, chaty a pozemku a zajistěte, aby neupevněný materiál, ploty, boudy, hranice dříví a další překážky nebránily volnému průtoku vody a neutvářely druhotné hrázky a ucpávky vodního toku.

Zvažte, zda je výhodnější utěsnit budovy nebo umožnit volný průtok vody.

Buďte v pohotovosti, trvale sledujte předpověď počasí, pokyny povodňových orgánů obce, stav hladiny vodního toku a rybníka, přehrady (můžou-li vás ohrozit) a řiďte se pokyny povodňových orgánů obce, policie a záchranářů.

Při vzniku povodně postupujte tak, abyste ochranná opatření mohli podle situace zdokonalovat a rozšiřovat. Vytvořte si předem také dostatečné zásoby pro přežití, evakuační zavazadlo a komunikační plán vaší rodiny.

Hrozí-li povodeň,  je dobré si předem chránit i majetek:

  • Vytvořením hrází proti stoupající vodě, utěsněním vstupů do budov a kanalizačních vpustí
  • Stěhováním potravin a oblečení, vnitřního vybavení, strojů a zařízení, surovin a materiálů do výše položených míst
  • Uložením cenných věcí a dokumentů na bezpečném místě, případně jejich dřívější uložení v bezpečnostní schránce a vytvoření kopií
  • Odvozem nebo nezávadnou likvidací nebezpečných látek
  • Zajištěním ochrany domácímu a hospodářskému zvířectvu
  • včasným vyvezením dopravního prostředku a jeho uvedením do pohotovosti k odjezdu po bezpečné cestě

Pamatujte, že povodňový orgán obce ve svých územních obvodech organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi a v případě potřeby může i od vás při povodních požadovat osobní a věcnou pomoc

Přečteno 3597x
Hodnocení:
Autor, zdroj: materiály MV ČR a HZS ČR
 

Komentáře

více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík