Co je evakuace?

1) CO JE EVAKUACE ?

 • Evakuací rozumíme neprodlené a rychlé přemístění osob, zvířat a materiálních hodnot z míst ohrožených mimořádnou událostí na jiné, bezpečné místo.
   
 • Evakuace je jedním z nejúčinnějších, nejrozšířenějších a mnohdy jediným možným opatřením, které se používá při OCHRANĚ OBYVATELSTVA PŘED PŘÍPADNÝMI NÁSLEDKY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ.  
   
 • Evakuace je způsob ochrany, kterým se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, technických zařízení a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, kde je zajištěno v první řadě náhradní stravování a ubytování pro evakuované obyvatelstvo, ustájení pro zvířata a uskladnění věcí. Dále jsou zajišťována nezbytná opatření pro nouzové přežití
   
 • Evakuace se plánuje jako částečná pro určené skupiny nebo úplná pro všechny obyvatele v místě.
   
 • Evakuace se provádí organizovaně nebo může probíhat samovolně.
   
 • Evakuace se může týkat jen jedné nebo několika budov, ale i rozlehlých oblastí.
   
 • Evakuováni můžete být na několik hodin, ale i na delší období (dny a týdny).
   
 • Evakuace se provádí v době, kdy se předpokládá dlouhodobé nebo zásadní zhoršení životních podmínek ? ať už vlivem přírodní katastrofy (povodeň, zemětřesení, ?..) nebo průmyslové havárie (radiační, chemické).
   
 • K evakuaci přistupujeme převážně v době, kdy krizová situace teprve hrozí, nebo je v počátečních fázích.
   
 • Evakuace se  vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených nebo postižených mimořádnou událostí, s výjimkou osob, které se podílí na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo vykonávají jinou neodkladnou související činnost.  

VŽDY POSLECHNĚTE POKYNY, JE-LI VÝHODNĚJŠÍ OKAMŽITÁ EVAKUACE NEBO UKRYTÍ  !!!

Evakuace je:

  • rychlá ? např. při požáru - okamžitě opustit ohrožený prostor
  • řízená ? je předem ohlášená, je relativně dostatek času na přípravu evakuačního zavazadla, zajištění obydlí a jeho organizované opuštění

2) CO JE PŘESÍDLENÍ OBYVATELSTVA ?

 • Je dlouhodobé opatření, které se předem neplánuje a nepřipravuje.
 • Smyslem přesídlení je zabránit pobytu obyvatelstva v nepřípustně zamořených oblastech.
 • Podle potřeby může dojít i k přesídlení obyvatelstva, které nebylo v časné fázi havárie evakuováno.
Přečteno 12852x
Hodnocení:
Autor, zdroj: materiály MV ČR a HZS ČR
 
více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík