Havárie s únikem nebezpečných látek - základní informace

Víte jak si poradit v případě havárie ?

Charakteristika

 

Havárie s únikem nebezpečných látek je mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a která vede k bezprostřednímu nebo následnému závažnému poškození nebo ohrožení života a zdraví občanů, hospodářských zvířat, životního prostředí nebo ke škodě na majetku.

Technologická havárie:

 • projevuje se únikem nebezpečných látek, požárem nebo výbuchem během výroby a skladování chemických látek, přičemž je ohroženo obyvatelstvo
 • více než 500 000 chemických látek představuje nebezpečí
 • tyto látky se dělí na:
  • hořlaviny
  • výbušniny
  • toxické látky
  • žíraviny
  • dráždivé látky
 • co se týče chemických látek, zranitelné vůči nim je přírodní prostředí a lidé
 • kontaminována může být pitná voda a potraviny
 • rozsah technologické havárie závisí na charakteru uniklé látky: plyn (rozptyl), kapalina (průsak a odtok)
 • evakuace se někdy provádí i z důvodu předběžné opatrnosti.

Únik nebezpečných látek při přepravě:

 • kromě obecné zranitelnosti přírodního prostředí, závisí také na trase a typu přepravy (silnice, železnice)
 • šíření uniklých látek může zasáhnout větší oblast než je místo dopravní nehody
 • závažné nebezpečí je však v kontaminaci městské kanalizační sítě, půdy, vody apod.

Hlavní zásady chování obyvatelstva při havárii s únikem nebezpečných látek


Činnost obyvatelstva lze obecně specifikovat zejména podle místa, kde se nachází v době havárie.
Obecně lze uvést, že při úniku látky těžší než vzduch je základní ochrannou činností zejména improvizovaná individuální ochrana a ukrytí ve vyšších patrech budov.

 

Na volném prostranství:

 • nepřibližovat se k místu havárie
 • vyhledat úkryt ve vyšších patrech nejbližších budov
 • není-li poblíž žádný úkryt, co nejrychleji ohrožené místo opustit s ohledem na směr větru
 • podle možností použít prostředky improvizované ochrany očí, dýchacích cest a povrchu těla, minimálně zakrýt dýchací cesty kapesníkem či textilií nejlépe navlhčenou

V bytech (v uzavřených prostorách, zaměstnání, veřejných budovách,…):

 • budovu neopouštět
 • podle možností se dostat do vyšších podlaží, do místností odvrácených od místa havárie, nikdy nesestupovat do míst pod úrovní terénu
 • zamezit proudění vzduchu (uzavřít okna, dveře, vypnout ventilaci a klimatizaci, utěsnit skuliny okolo oken a dveří lepící páskou, plastovými materiály, textilem a podobně)

Základní opatření přijímaná a koordinovaná orgány veřejné správy (orgány krizového řízení):

 • varování obyvatelstva a vyrozumění odpovědných orgánů
 • poskytování tísňových informací s důrazem na způsoby improvizované ochrany a ukrytí
 • evakuace obyvatelstva (při dlouhodobém zamoření)
 • zabezpečení nouzového přežití evakuovaných
 • dekontaminace osob, objektů, dopravních prostředků, terénu
 • monitorování situace
 • regulace pohybu osob a dopravních prostředků
 • zdravotnická pomoc
 • opatření k ochraně hospodářských zvířat
 • regulace distribuce a používání potravin, krmiv a vody, opatření při úmrtí osob v zamořeném území
 • zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti

Je třeba vědět jaké chemické látky nám hrozí nejvíce (vyskytují se v našem okolí) a jsou-li těžší nebo lehčí než vzduch!


HAVÁRIE A JAK BÝT NA NĚ PŘIPRAVEN.
VYUŽIJTE TENTO INTERAKTIVNÍ KURZ >>>Autor, zdroj: Asociace Záchranný kruh, www.zachrannykruh.cz


  


2012 Asociace Záchranný kruh I PŘIHLÁŠENÍ
Informační systém I lukas@zachrannykruh.cz
tel.: +420 608 953 862 I +420 777 572 576