Interaktivní vzdělávací kurzy pro školy, děti a mládež

Využijte těchto interaktivních multimediálních vzdělávacích kurzů
pro vzdělávání na Vašich školách.
Kurzy je také možné získat na CD >>>
  BĚŽNÁ RIZIKA
Příčiny neštěstí, prevence běžných rizik – DOMA (popáleniny, opařeniny, otravy, pořezání, poranění, pády z výšky, dušení), VENKU – JARO (jarní tání, jízda na kole, bruslích a skateboardu, zvířata, nebezpečné předměty), LÉTO (koupání, bouřky, ostatní rizika), PODZIM (dopravní výchova, podzim a příroda), ZIMA (zimní sporty, bruslení, pobyt na horách, Vánoce a Silvestr) + PRACOVNÍ LISTY + INTERAKTIVNÍ HRY
  OSOBNÍ BEZPEČÍ
DOMA (neznámý člověk – telefon, internet, zvonek, klíče, výtah, zbraně, alkohol), Domácí násilí, Odchod z domova, VENKU (cizí lidé, správná cesta, za tmy), Šikana, Drogy, Hazardní hry, Trestná činnost + PRACOVNÍ LISTY + INTERAKTIVNÍ HRY
  POŽÁRY 1
Oheň, příčiny vzniku požáru, lesní požáry, největší rizika požáru, jak se chovat při požáru, kdy je možné požár uhasit, evakuace při požáru, jak přivolat pomoc, jak ohlásit požár, prevence vzniku požáru (doma, venku) + PRACOVNÍ LISTY + INTERAKTIVNÍ HRY
  MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 1
Varování před nebezpečím, sirény, Evakuace, Evakuační zavazadlo, Tísňová volání, Mimořádné události (Povodně, Vichřice, Požáry, Laviny, Únik nebezpečných látek) + PRACOVNÍ LISTY + INTERAKTIVNÍ HRY
  RIZIKA SILNIČNÍ A ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY
Chůze po chodníku, po silnici, přecházení silnice, chování v automobilu, vidět a být viděn, jízda na kole, skateboardu a kolečkových bruslích, cestování v hromadných dopravních prostředcích, vozidla s právem přednosti v jízdě, dopravní značky, cestujeme vlakem, železniční přejezdy a rizika na železnici + PRACOVNÍ LISTY + INTERAKTIVNÍ HRY
  MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 2
Integrovaný záchranný systém (IZS – základní a ostatní složky), Krizové řízení, Mimořádná událost, krizová situace a krizový stav, Ochrana obyvatelstva (Varování, Varovný signál – Všeobecná výstraha, Ostatní signály, Evakuace, Ukrytí, Nouzové přežití), Jak se chovat v případě mimořádných událostí?, Obecné zásady chování při vzniku mimořádných událostí, Kde můžeme získat potřebné informace?, Tísňové volání – Kam a jak volat o pomoc?, Evakuační zavazadlo, Důležité dokumenty, Zásady pro opuštění bytu, Individuální ochrana - Prostředky improvizované ochrany + TESTY
  POŽÁRY 2
Základní pojmy, Ohňový trojúhelník, Hořlavost látek, Charakteristiky hořlavých látek, Výbušnost, Příčiny vzniku požárů, Největší rizika požárů, Jak postupovat v případě požáru, Hasicí přístroj, Evakuace z veřejných budov při požáru, Lesní požáry, Požáry v domácnosti, Požáry automobilů, Prevence požárů + TESTY
  POVODNĚ
Typy povodní (Přirozené povodně, Zvláštní povodně, Přívalové deště a povodně, Nebezpečí přívalových povodní, Co nám řekne příroda?, Předběžná opatrnost), Nejčastější příčiny a důsledky povodní, Varování a evakuace, Stupně povodňové aktivity (Stav bdělosti, Stav pohotovosti, Stav ohrožení), Hrozba vzniku zvláštní povodně, Evakuace, Povodeň již nastala, Jak se chovat po povodni?, Jak se na povodeň připravit?, Zásady pro opuštění bytu, Evakuační zavazadlo + TESTY
  HAVÁRIE
Všeobecné příčiny havárií, Dopady havárií, Základní typy havárií, Havárie s únikem nebezpečných látek, Ostatní havárie, Základní druhy nebezpečných látek, Chemické látky, Co dělat při úniku nebezpečné chemické látky?, Ropné látky, Radioaktivní látky, Co dělat při úniku radioaktivních látek? Biologické látky, nejčastější příznaky úniku nebezpečných látek. Klasifikace a označování nebezpečných látek, R-věty a S-věty, Varovné tabulky a značky. Varování a činnosti po něm, Individuální ochrana, Dekontaminace, Havárie v dopravě, Výbuch plynu, Nejčastější příčiny výbuchů a otrav, Co dělat v případě úniku plynu + TESTY
  ATMOSFÉRICKÉ PORUCHY
Bouře a její doprovodné jevy, ochrana před nimi, Vítr, Hurikán, Tornádo, Blesk, Přívalový déšť, Kroupy, Typická silná bouře, Bouře na horách, Silné mrazy, kalamita, Extrémní horka a sucha + TESTY
  ZEMĚTŘESENÍ, SOPEČNÁ ČINNOST, SESUVY PŮDY, LAVINY
Síla zemětřesení a způsobené škody, Makroseizmická stupnice, Richterova stupnice, Ochrana proti zemětřesení, Co dělat při zemětřesení, Co dělat po zemětřesení, Tsunami, Sopečné erupce, Sopečná činnost, Ochrana před sopkami, Sesuvy půdy, typy, ochrana, Sněhové laviny, ochrana, Zavalení, zasypání, co dělat + TESTY
  TERORISMUS A JINÉ HROZBY
Typy teroristického útoku, Nejčastější formy terorismu, Ohrožení výbušnými látkami, Podezřelé předměty a poštovní zásilky, Výbuch v objektu nebo jeho okolí, Kybernetický terorismus, Nové hrozby terorismu, Jak chránit sebe a své okolí v případě teroristického útoku nebo vážného ohrožení, Obecné zásady v případě teroristického útoku nebo vážného ohrožení, Co dělat v případě anonymního oznámení o uložení bomby, výbušniny nebo výbušniny s použitím nebezpečné látky?, Co dělat při nálezu podezřelého předmětu?, Co dělat, obdržíte-li podezřelou poštovní zásilku (dopis, balíček), Co můžete udělat pro své bezpečí? (Ve škole, v práci nebo jinde ve vašem okolí, Ve veřejných prostorách) Jak je možné pomoci?, Čeho si všímat + TESTY
  PŘÍRUČKA PRVNÍ POMOCI
Základní pravidla první pomoci, Jak přivolat pomoc, Stavy bezprostředně ohrožující život (Zástava dechu a krevního oběhu, Masivní krvácení, Bezvědomí, Šok, Dušení, Vdechnutí cizího tělesa), Výkony zachraňující život (Zajištění průchodnosti dýchacích cest, Resuscitace), Dopravní nehoda, Otřes mozku, Poranění páteře, hrudníku, břicha, oka, Ztrátová poranění, Krvácení, Tonutí, popáleniny, opařeniny,  Úraz elektrickým proudem, Zásah bleskem, Otravy (alkohol, drogy, léky, houby, chemické plyny…)  Poleptání oka  Pokousání zvířetem, Žihadla, Klíště, Uštknutí hadem, Infarkt, Epileptický záchvat, Astma, Cukrovka, Cévní mozková příhoda,  Křeče, Mdloba, kolaps, Akutní zánět hrtanu, Polohování, přenášení, transport a další + PRACOVNÍ LISTY + INTERAKTIVNÍ HRY

Autor, zdroj: Asociace Záchranný kruh, www.zachrannykruh.cz


  


2012 Asociace Záchranný kruh I PŘIHLÁŠENÍ
Informační systém I lukas@zachrannykruh.cz
tel.: +420 608 953 862 I +420 777 572 576