Plné znění souhlasu

1. Udělujete tímto souhlas Asociaci Záchranný kruh, z.s. (dále jen „Záchranný kruh“) sídlem 5. května 155/8, 360 01 Karlovy Vary – Drahovice, IČ: 270 02 896, zapsané u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 4326, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovávala následující osobní údaje:

2. Výše uvedené osobní údaje je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení a budou zpracovány za účelem registrace do uživatelského účtu a obdržení výhod – zejména přístupu k interaktivním učebnicím a dalším výukovým a podpůrným materiálům.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že na základě výše uvedeného osobního údaje mohou být vytvořeny statistiky, které mohou být poskytnuty státním orgánům za účelem prokazování účelnosti dotací poskytovaných na provoz Záchranného kruhu. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby.

4. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 10 let od posledního přihlášení do systému, nejméně však 10 let od registrace do systému.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Asociací Záchranný kruh, z. s., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou pro Záchranný kruh zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. Poskytovatel serverhostingu – Smartware s.r.o.
b. Výrobce a distributor výukových materiálů pod licencí Asociace Záchranný kruh – EDU safety s.r.o.
c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Záchranný kruh nevyužívá.

6. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu nebo e-mailu na kontaktní adresu Záchranného kruhu. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek smazání vašich osobních údajů, které nemáme povinnost dle jiného právního předpisu archivovat nebo které nezpracováváme za účelem chránění našich práv.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: