Přihlásit / registrovat

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Domácí násilí
Osobní bezpečí > NEBEZPEČÍ DOMA > Domácí násilí
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIESHOP

Domácí násilí

Definice a formy domácího násilí:

Nejčastějšími formami domácího násilí je násilí psychické, fyzické, sociální, ekonomické a sexuální. Ve většině případů pachatel domácího násilí nepoužívá jednu z forem, ale většinou jde o kombinaci více z nich, kdy jedna je dominantní

Domácí násilí se může dít na dětech,  na ženách,  na seniorech,  na zdravotně postižených,  na mužích.


Typické znaky domácího násilí:

Za domácí násilí nelze považovat chování mezi partnery, kdy dochází k vzájemnému napadání, hádkám, sporům a nejsou zde jasně vymezené  role oběti a agresora ? tzv. italské manželství.

Základní typy agresora:

Následky domácího násilí:

Kromě následků fyzického týrání - zlomeniny, potraty, trvalá poškození zdraví je možné se setkat s paradoxním stavem, kdy oběti týrání se snaží popírat závažnost situace, mají často pocit, že musí chování agresora přetrpět a že nemají jinou možnost. Některé oběti se za svoji situaci stydí, bojí se nepochopení okolí, samoty, jsou na partnerovi finančně závislé.
Mnoho násilníků  svoji oběť tyranizují  i poté, co se je pokusí opustit.  Celou situaci často komplikuje solidarizující chování ženy s agresorem, které se může projevovat i tendencí zapírat uskutečněné trestné činy. Tento fenomén patří ke strategiím přežití těchto žen, srovnatelných s tzv. stockholmským syndromem, s následujícími symptomy kdy  je ohrožen život oběti, nebo oběť nemůže utéct(nebo si myslí, že nemůže utéct), nebo  je oběť  izolovaná od ostatních lidí a nebo když se pachatel  chová k oběti čas od času vstřícně.

Co nasvědčuje o týrání oběti:

Domácí násilí a děti
V rodinách, kde dochází k domácímu násilí, jsou často vychovávány děti, které jsou buď svědky agresivních projevů nebo i často oběti samé. Dlouhodobě trvající násilnosti v rodině negativně poznamenají jejich další vývoj. Nejsou ochotny o svých zážitcích hovořit, postupně se sociálně izolují, vyhýbají se spolužákům a vrstevníkům.  Často lze u nich  zaznamenat příznaky trvalé předrážděnosti, napětí, paniku, poruchy spánku apod.

U dětí vystavených traumatizaci je možné sledovat podle věku - zaostalost ve vývoji, problémy s učením, zmatenost, napětí, pláč a křik, noční můry , zlobení, agresivitu vůči dětem, rodičům, hračkám , patrné regresivní formy chování, tendence k sebeobviňování, ale i bezohlednost k druhým, porušování norem, nedbalost, zhoršení ve škole, nesoustředění, únik k nebezpečným hrám, nebo naopak u školních dětí můžeme sledovat extrémní snahu, aby kompenzovaly poměry v rodině.

U starších dětí do 18 let můžeme pozorovat velké změny v chování a vztahu k rodičům, únik k nebezpečným způsobům chování (drogy, promiskuita, záškoláctví) jak vyrovnání se se stresem, strachem, pocity bezmoci. Dochází ke snížení sebehodnocení a výkyvy v sebedůvěře, objevují se změny v oblasti sociální, snaha se izolovat, či vyhýbat kontaktům s vrstevníky, nebo naopak vystupňovaná potřeba účasti na všech aktivitách.

Pomoc obětem DN

Významnou možností pro oběti domácího násilí, které chtějí řešit svou situaci, mohou se domáhat ochrany cestou občanskoprávního řízení u soudu.  Oběť domácího násilí může podat návrh soudu, aby vydal předběžné opatření a toto opatření trvá jeden měsíc. Jedná se o dočasné opuštění bytu nebo domu společně obývaném s ohroženou osobou, jakož i bezprostředního okolí, zdržení se setkání s ohroženou osobou a navazování s ní kontaktů.


Zažila jste, že by se k vám či vaší známé choval partner následujícím způsobem?

To jsou příklady domácího násilí zahrnujícího násilí proti partnerovi, násilí uvnitř rodiny a zneužívání dětí.

Přibližně 95 % jeho obětí jsou ženy. Pachatelem je většinou muž, který chce projevit moc nad manželkou, přítelkyní (v některých případech i nad matkou), stejně tak je však namířeno i proti dětem či dalším členům rodiny. Občas k němu dochází i v homosexuálních a lesbických vztazích a v malém počtu případů ho použijí ženy proti svému partnerovi.

Domácí násilí má mnoho forem. Přestože se jednotlivé případy od sebe liší, existují určité společné rysy, dokazující, že se jedná o složitý celospolečenský problém, který vychází z pocitu moci, domnělého práva ovládat a kontrolovat život partnerky (event. partnera)

Nikdo není povinen snášet týrání, vydírání nebo jiné násilí.

Když taková situace nastane, nebojte se, nestyďte se, nekryjte mlčením své násilnické příbuzné nebo jiné osoby, které se mají o vás starat, a všemi možnými prostředky se snažte zastavit projevy násilí, které je na vás pácháno!


K domácímu násilí dochází většinou opakovaně a záměrně, kromě psychického teroru (např. zamykání v bytě či odpírání potravy) a surového bití zahrnuje i případy končící vážným poraněním s doživotními následky či dokonce zabitím.

Fyzické ani psychické týrání založené na moci nad druhou osobou nemůže být soukromou záležitostí. 


Nikdo nemá právo druhého bít, ponižovat, k něčemu nutit proti jeho vůli jen proto, že má větší moc. 

Navíc nelze opomenout děti, které jsou svědky násilí a později mají často podobné problémy ve vlastních rodinách.


K domácímu násilí dochází ve všech společenských vrstvách bez ohledu na to, kolik peněz partneři vydělávají či jaké mají vzdělání.

Podle psychologické sondy mělo v ohlášených případech násilí 38 % agresorů vysokoškolské a 24 % středoškolské vzdělání, byli mezi nimi lékaři, právníci soukromí podnikatelé.


Násilné činy nemohou být sváděny na alkohol. Dochází k nim i v rodinách, kde partner nepije – statistika uvádí jen ve 22,6 %.

Pití může ovlivnit násilné chování, zároveň však poskytuje snadnou omluvu. Pro mnoho žen je jednodušší myslet si, že by je partner neuhodil, kdyby byl střízlivý.


Mnohem častěji se jedná o promyšlené činy, následek stresu a snahu „povyšovat se” nad ženu (37,3 %). Podle Nadace Rosa je v 34 % případů příčinou agrese žárlivost, v 14,5 % duševní porucha partnera, v 8 % se jedná o oboustrannou agresi a v 9,6 % případů o sexuální zneužívání.


Násilníci často tvrdí, že je k činu vyprovokovalo chování partnerky. To je však ve většině případů pouze následné hledání omluvy. Za záminku násilí může posloužit cokoli - od hádky či nepodložené žárlivosti až po večeři, která není vhod. Ani hádka (a následné nezvládnutí vzteku) však nemůže být pro agresora omluvou pro napadnutí partnerky. Vždyť má-li vztek na někoho cizího, ani zdaleka nepomýšlí na to, že by ho napadl. Skutečnost, že se jedná o jeho partnerku či manželku, ho neopravňuje chovat se k ní agresivně, majetnicky či povýšeně.

Ženy dokáží setrvat ve vztahu s násilnickým partnerem z různých důvodů i několik let: chtějí poskytnout dětem domov v rodině s oběma rodiči, omlouvají partnera, mají ho rády i přes jeho chování, bojí se, jak na ně bude nahlížet společnost nebo mají strach, že samy neuživí rodinu s dětmi. Důležitým faktorem je i strach, že je partner najde a zabije, jestliže ho opustí.

Nemalou roli zde hraje i nedostatek útulků a azylových domů - ženy nemají kam odejít.


Tento přehled uvádí způsoby a metody, ke kterým se agresoři nejčastěji uchylují. Může vám pomoci ujasnit si, zda vy nebo někdo, koho znáte, žije ve vztahu, kde dochází k násilí. Čím více prvků podobného chování vašeho partnera v něm naleznete, tím horší může situace být. Rozpoznání signálů poukazujících na násilí je důležité k tomu, abyste mu předešly či ho přerušily.

Fyzické násilí
Násilí namířené proti vám či vašim dětem (případně i oblíbenému zvířeti) např. fackování, kopání, škrcení, bití či mlácení o zeď, rány pěstí, ohrožování zbraní, pokus zabít vás či někoho, koho milujete, vyhrožování násilím.

Sexuální zneužívání
Používání síly či výhrůžek za účelem donutit vás k sexu nebo sexuálním praktikám, které odmítáte.

Citové a ekonomické vydírání
Odpírání styku s nejbližší rodinou, nedostupnost finančních prostředků.

Destruktivní kritika
Nadávání, obviňování, ponižování, pokořující poznámky či gesta.

Ekonomická kontrola
Omezení přístupu k penězům, zákazy či jiné úmyslné narušování vaší práce (a případné výhrůžky, že vás oznámí úřadům).

Nátlaková taktika
Nátlak obviňováním či jinou formou zastrašování, nečestné ovlivňování dětí, rozkazování, co máte dělat, zabraňování spánku či odpírání potravy.

Izolace
Bránění navštívit příbuzné či přátele, odmítání dát vám klíče, sledování telefonátů, pronásledování vás, nečekané kontrolní návštěvy či telefony.

Znevažování a podceňování vaší osobnosti
Ponižování ve společnosti, neposlouchání či přerušování hovoru s cílem dát vám najevo, kdo “má skutečnou moc”, nebo jiný způsob, jak vás zesměšnit.

Vydírání sebedestruktivním chováním
Vyhrožování sebevraždou či jinými formami sebepoškozování, neučiníte-li, co si přeje.


Pamatujte si, že násilí, které se nezastaví v samotném zárodku, se bude stupňovat !!!

Případy domácího násilí mají většinou podobný průběh:

Vystupňování napětí
kritizování, nadávání, vyhrožování, křičení

Samotný akt násilí
fyzické napadání, sexuální zneužívání, psychický nátlak s cílem pokořit vás či dostat tam, kam násilník chce

Omluvy, svalování viny na jiné
omluvy za napadení, dárky na usmířenou, obviňování ženy, že za napadení může vlastně ona, sliby, že se nic podobného už nebude opakovat.

Tyto tři části cyklu se neustále opakují a láska, naděje a strach neustále ztěžují ukončení vztahu:


Nebojte se vyhledat jakoukoliv pomoc!!! A kde ji najdete?

Policie ČR -158, Městská policie – 156, Záchranná služba – 155, 112

DONA – 251 511 313 – nonstop, RIAPS – 222 580 697 – nonstop,

ELPIDA bezplatná linka po - pá od 8 do 20 hodin – 800 200 007

SENIOR TELEFON – 800 157 157 – nonstop

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ – CENTRÁLA TEL. 257 317 110

INTERVENČNÍ CENTRUM – SOKOLOV 359 807 001

K. VARY 359 807 OO2

www.pomoc v nouzi.cz

www.centrum-poradenství.cz


STÁHNĚTE SI APLIKACI BRIGHT SKY

Bright Sky je web a mobilní aplikace kompatibilní se zařízeními Android i iOS. Vznikla díky úzké spolupráci Nadace Vodafone, ROSA – Centrum pro ženy, z.s., Policie ČR a Ministerstva vnitra ČR. 

Její cíl je nabídnout uživatelům praktickou podporu a informace, jak reagovat na domácí násilí. Využít jí může kdokoliv ať už při pocitu samoty, obav o druhého nebo při vlastním pocitu nebezpečí. Kromě praktických rad také zobrazuje kontakty na organizace, které se touto problematikou zabývají, disponuje funkcí okamžitého zavolání policie na lince 158 a usnadňuje vyhledávání pomoci podle polohy uživatele. Obrovskou výhodou je, že se aplikace dokáže tvářit jako aplikace úplně jiná, např. předpověď počasí, mobilní hra nebo kalendář. To lze využít třeba v situacích, kdy oběť domácího násilí potřebuje aplikaci před útočníkem skrýt.

Webová verze je určená převážně těm, kdo si nemohou či nechtějí stáhnout mobilní aplikaci. Nabízí stejné funkce jako ta mobilní. Jediný rozdíl je v tom, že z ní nejde přímo volat do center pomoci obětem násilí. Funkce Můj deník

V neposlední řadě si v aplikaci může uživatel vést deník, do kterého lze vkládat fotografie, videa, hlasové záznamy a lze do něj psát. Uživatel zde navolí mailovou adresu a veškeré soubory, které do deníku nahraje, se na zmíněný mail automaticky odešlou - v telefonu ani v aplikaci se vložené soubory neuchovávají. Tyto soubory pak lze použít jako důkaz proti útočníkovi, který na oběti páchal domácí násilí.


Proč je Bright Sky potřeba?

- Nějakou formu domácího násilí zažila za svůj život každá třetí žena v Česku.

- Oběti své trápení často úspěšně tají, průměrně 8 – 10 let.

- V každé školní třídě jsou dvě až tři děti, které jsou doma svědky násilí mezi rodiči.

- Desítky žen ročně zemřou rukou (ex)partnera.


Více o aplikaci ZDEPodívej se na fotky nebo videa:

Bezpečí domaDrogy a jak je odmítnoutCo dělat při setkání s trestnou činností?Bezpečí mimo domov.Rizika hazardních herOdchod z domovaCo dělat pokud jsi obětí nebo svědkem šikany?Dospívání dítěte a jeho bezpečí

Stáhni si:

Osobní bezpečí - ŠikanaOsobní bezpečí - Vztahy mezi lidmiBěžná rizika - Rizikové chování dětí na horáchOsobní bezpečí - bezpečná cestaOsobní bezpečí - Linka bezpečíBěžná rizika - Nebezpečné předmětyBěžná rizika - Dej pozor, ať se neřízneš!Běžná rizika - Kdo se chová špatně?Hra na záchranáře - čelenkyOsobní bezpečí - špatné chováníBěžná rizika - Pozor, při pádu se můžeš ošklivě poranit!Běžná rizika - Rizikové chování dětí - Neplavci u vodyBěžná rizika - Prostředí, které mám rádOsobní bezpečí - Takhle ne!Běžná rizika - Nebezpečné chování a jeho důsledekBěžná rizika - ZraněníOsobní bezpečí - bezpečné městoBěžná rizika - Nebezpečné předměty 2Běžná rizika - Rizikové chování dětí doma

Může se hodit:

Dětský hrnek "ZÁCHRANKA"Pracovní listy - Běžná rizikaDeskové hry - OSOBNÍ BEZPEČÍDětský hrnek "HASIČI"Nůž na bezpečnostní pásyROZBÍJEČ SKLA A ŘEZAČ PÁSŮ S PÍŠŤALKOU HAMMEROSOBNÍ BEZPEČÍTÍSŇOMAT15 ks pr. sešitů - BĚŽNÁ RIZIKADeskové hry - BĚŽNÁ RIZIKAHASÍCÍ SPREJ PYROCOOL Pracovní sešit - BĚŽNÁ RIZIKAPracovní sešit - OSOBNÍ BEZPEČÍOsobní alarm Bodyguard 2Dětská souprava ZÁCHRANÁŘIBĚŽNÁ RIZIKA15 ks pr. sešitů - OSOBNÍ BEZPEČÍDeskové hry - ZACHRAŇ SEDětský hrnek "POLICIE"Pracovní listy - Osobní bezpečí

Související články:

Domácí násilí

Nejčastějšími formami domácího násilí je násilí psychické, fyzické, sociální, ekonomické a sexuální. Ve většině případů pachatel domácího násilí nepoužívá jednu…Zjistit více

Bezpečí pro dívky a ženy

Domací násilí, přepadení, citové vydírání. S tím vším se mohou setkat mladé dívky a ženy. Věděli byste, jak se v těchto situacích zachovat?Zjistit více

FAKTA

Zjistit více

AKTA domácího násilí

Zjistit více

Cyklus domácího násilí

Jaký je průběh domácího násilí ?Zjistit více

Jak se bránit proti domácímu násilí

Nutná obrana proti domácímu násilí.Zjistit více

Skutečně se stalo:

Žena chtěla na popud falešného bankéře vložit do bitcoinmatu v Jihlavě 380 tisíc korun. Peníze jí zachránili dva policisté, kteří šli náhodou okolo

Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina opětovně varují veřejnost a vyzývají k velké obezřetnosti. Jde o případy, kdy jsou lidé telefonicky…Zjistit více

Polovina Čechů se obává prázdninových vloupaček, lepší zabezpečení však zvažuje menšina

  V létě rodiny na delší dobu opouští svoje domovy a vystavují je riziku vniknutí cizích osob. Dle zveřejněných statistik Policie České republiky byl rok…Zjistit více

Jak ochránit mobil před kyberútokem?

Chytrý mobil používá podle Českého statistického úřadu 8 z 10 Čechů. Chytré telefony ví, kde jsme byli, kam půjdeme, s kým jsme v kontaktu a jaké konkrétní…Zjistit více

dTest: Umělá inteligence, spotřebitel v ohrožení

Umělá inteligence se stává jedním z hlavních společenských témat. Její příchod mnozí označují za událost přinejmenším srovnatelnou s průmyslovou revolucí.…Zjistit více

Nebezpečí číhá v online prostoru. Zejména mladiství mají tendenci nadužívat sociální sítě nebo videohry

Sociální sítě, videohry, či online sázení a hazard – to vše už dnes nabízí anonymní prostředí, které je dostupné 24/7. Neustálá digitální propojenost se stala…Zjistit více

(Ne)bezpečný ChatGPT

Svět dobývají algoritmy strojového učení, neboli umělá inteligence (AI). Jednou z oblastí, kde AI ukazuje výrazný potenciál, jsou chatboti určení ke generování…Zjistit více

Nový mobil, tablet, počítač pod stromečkem? Co udělat jako první, aby se dárek nestal noční můrou

Někdo pod stromečkem našel ponožky, kosmetiku nebo stolní hry. Někdo možná dostal digitální dárek, který vyžaduje péči a přípravu. Ať už rozbalíte chytrý…Zjistit více

Facebook Marketplace – ráj podvodníků?

Starý kus nábytku, hromada nepadnoucího oblečení, nevyužívané nářadí nebo knížky, na které se jen práší. Přesně takových věcí se lidé zbavují a jedním z…Zjistit více

Policisté na Vysočině prošetřují desítky případů, kdy lidé ve vidině snadného zisku v oblasti kryptoměn naletěli podvodníkům

Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina prověřují v poslední době téměř denně případy podvodného jednání, které je spojené s investicemi do…Zjistit více

Naši partneři