Přihlásit / registrovat

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Domácí násilí
Osobní bezpečí > NEBEZPEČÍ DOMA > Domácí násilí
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIESHOP

Domácí násilí

Definice a formy domácího násilí:

Nejčastějšími formami domácího násilí je násilí psychické, fyzické, sociální, ekonomické a sexuální. Ve většině případů pachatel domácího násilí nepoužívá jednu z forem, ale většinou jde o kombinaci více z nich, kdy jedna je dominantní

Domácí násilí se může dít na dětech,  na ženách,  na seniorech,  na zdravotně postižených,  na mužích.


Typické znaky domácího násilí:

Za domácí násilí nelze považovat chování mezi partnery, kdy dochází k vzájemnému napadání, hádkám, sporům a nejsou zde jasně vymezené  role oběti a agresora ? tzv. italské manželství.

Základní typy agresora:

Následky domácího násilí:

Kromě následků fyzického týrání - zlomeniny, potraty, trvalá poškození zdraví je možné se setkat s paradoxním stavem, kdy oběti týrání se snaží popírat závažnost situace, mají často pocit, že musí chování agresora přetrpět a že nemají jinou možnost. Některé oběti se za svoji situaci stydí, bojí se nepochopení okolí, samoty, jsou na partnerovi finančně závislé.
Mnoho násilníků  svoji oběť tyranizují  i poté, co se je pokusí opustit.  Celou situaci často komplikuje solidarizující chování ženy s agresorem, které se může projevovat i tendencí zapírat uskutečněné trestné činy. Tento fenomén patří ke strategiím přežití těchto žen, srovnatelných s tzv. stockholmským syndromem, s následujícími symptomy kdy  je ohrožen život oběti, nebo oběť nemůže utéct(nebo si myslí, že nemůže utéct), nebo  je oběť  izolovaná od ostatních lidí a nebo když se pachatel  chová k oběti čas od času vstřícně.

Co nasvědčuje o týrání oběti:

Domácí násilí a děti
V rodinách, kde dochází k domácímu násilí, jsou často vychovávány děti, které jsou buď svědky agresivních projevů nebo i často oběti samé. Dlouhodobě trvající násilnosti v rodině negativně poznamenají jejich další vývoj. Nejsou ochotny o svých zážitcích hovořit, postupně se sociálně izolují, vyhýbají se spolužákům a vrstevníkům.  Často lze u nich  zaznamenat příznaky trvalé předrážděnosti, napětí, paniku, poruchy spánku apod.

U dětí vystavených traumatizaci je možné sledovat podle věku - zaostalost ve vývoji, problémy s učením, zmatenost, napětí, pláč a křik, noční můry , zlobení, agresivitu vůči dětem, rodičům, hračkám , patrné regresivní formy chování, tendence k sebeobviňování, ale i bezohlednost k druhým, porušování norem, nedbalost, zhoršení ve škole, nesoustředění, únik k nebezpečným hrám, nebo naopak u školních dětí můžeme sledovat extrémní snahu, aby kompenzovaly poměry v rodině.

U starších dětí do 18 let můžeme pozorovat velké změny v chování a vztahu k rodičům, únik k nebezpečným způsobům chování (drogy, promiskuita, záškoláctví) jak vyrovnání se se stresem, strachem, pocity bezmoci. Dochází ke snížení sebehodnocení a výkyvy v sebedůvěře, objevují se změny v oblasti sociální, snaha se izolovat, či vyhýbat kontaktům s vrstevníky, nebo naopak vystupňovaná potřeba účasti na všech aktivitách.

Pomoc obětem DN

Významnou možností pro oběti domácího násilí, které chtějí řešit svou situaci, mohou se domáhat ochrany cestou občanskoprávního řízení u soudu.  Oběť domácího násilí může podat návrh soudu, aby vydal předběžné opatření a toto opatření trvá jeden měsíc. Jedná se o dočasné opuštění bytu nebo domu společně obývaném s ohroženou osobou, jakož i bezprostředního okolí, zdržení se setkání s ohroženou osobou a navazování s ní kontaktů.


Zažila jste, že by se k vám či vaší známé choval partner následujícím způsobem ?

To jsou příklady domácího násilí zahrnujícího násilí proti partnerovi, násilí uvnitř rodiny a zneužívání dětí.

Přibližně 95 % jeho obětí jsou ženy. Pachatelem je většinou muž, který chce projevit moc nad manželkou, přítelkyní (v některých případech i nad matkou), stejně tak je však namířeno i proti dětem či dalším členům rodiny. Občas k němu dochází i v homosexuálních a lesbických vztazích a v malém počtu případů ho použijí ženy proti svému partnerovi.

Domácí násilí má mnoho forem. Přestože se jednotlivé případy od sebe liší, existují určité společné rysy, dokazující, že se jedná o složitý celospolečenský problém, který vychází z pocitu moci, domnělého práva ovládat a kontrolovat život partnerky (event. partnera)

Nikdo není povinen snášet týrání, vydírání nebo jiné násilí.

Když taková situace nastane, nebojte se, nestyďte se, nekryjte mlčením své násilnické příbuzné nebo jiné osoby, které se mají o vás starat, a všemi možnými prostředky se snažte zastavit projevy násilí, které je na vás pácháno!


K domácímu násilí dochází většinou opakovaně a záměrně, kromě psychického teroru (např. zamykání v bytě či odpírání potravy) a surového bití zahrnuje i případy končící vážným poraněním s doživotními následky či dokonce zabitím.

Fyzické ani psychické týrání založené na moci nad druhou osobou nemůže být soukromou záležitostí. 


Nikdo nemá právo druhého bít, ponižovat, k něčemu nutit proti jeho vůli jen proto, že má větší moc. 

Navíc nelze opomenout děti, které jsou svědky násilí a později mají často podobné problémy ve vlastních rodinách.


K domácímu násilí dochází ve všech společenských vrstvách bez ohledu na to, kolik peněz partneři vydělávají či jaké mají vzdělání.

Podle psychologické sondy mělo v ohlášených případech násilí 38 % agresorů vysokoškolské a 24 % středoškolské vzdělání, byli mezi nimi lékaři, právníci soukromí podnikatelé.


Násilné činy nemohou být sváděny na alkohol. Dochází k nim i v rodinách, kde partner nepije – statistika uvádí jen ve 22,6 %.

Pití může ovlivnit násilné chování, zároveň však poskytuje snadnou omluvu. Pro mnoho žen je jednodušší myslet si, že by je partner neuhodil, kdyby byl střízlivý.


Mnohem častěji se jedná o promyšlené činy, následek stresu a snahu „povyšovat se” nad ženu (37,3 %). Podle Nadace Rosa je v 34 % případů příčinou agrese žárlivost, v 14,5 % duševní porucha partnera, v 8 % se jedná o oboustrannou agresi a v 9,6 % případů o sexuální zneužívání.


Násilníci často tvrdí, že je k činu vyprovokovalo chování partnerky. To je však ve většině případů pouze následné hledání omluvy. Za záminku násilí může posloužit cokoli - od hádky či nepodložené žárlivosti až po večeři, která není vhod. Ani hádka (a následné nezvládnutí vzteku) však nemůže být pro agresora omluvou pro napadnutí partnerky. Vždyť má-li vztek na někoho cizího, ani zdaleka nepomýšlí na to, že by ho napadl. Skutečnost, že se jedná o jeho partnerku či manželku, ho neopravňuje chovat se k ní agresivně, majetnicky či povýšeně.

Ženy dokáží setrvat ve vztahu s násilnickým partnerem z různých důvodů i několik let: chtějí poskytnout dětem domov v rodině s oběma rodiči, omlouvají partnera, mají ho rády i přes jeho chování, bojí se, jak na ně bude nahlížet společnost nebo mají strach, že samy neuživí rodinu s dětmi. Důležitým faktorem je i strach, že je partner najde a zabije, jestliže ho opustí.

Nemalou roli zde hraje i nedostatek útulků a azylových domů - ženy nemají kam odejít.


Tento přehled uvádí způsoby a metody, ke kterým se agresoři nejčastěji uchylují. Může vám pomoci ujasnit si, zda vy nebo někdo, koho znáte, žije ve vztahu, kde dochází k násilí. Čím více prvků podobného chování vašeho partnera v něm naleznete, tím horší může situace být. Rozpoznání signálů poukazujících na násilí je důležité k tomu, abyste mu předešly či ho přerušily.

Fyzické násilí
Násilí namířené proti vám či vašim dětem (případně i oblíbenému zvířeti) např. fackování, kopání, škrcení, bití či mlácení o zeď, rány pěstí, ohrožování zbraní, pokus zabít vás či někoho, koho milujete, vyhrožování násilím.

Sexuální zneužívání
Používání síly či výhrůžek za účelem donutit vás k sexu nebo sexuálním praktikám, které odmítáte.

Citové a ekonomické vydírání
Odpírání styku s nejbližší rodinou, nedostupnost finančních prostředků.

Destruktivní kritika
Nadávání, obviňování, ponižování, pokořující poznámky či gesta.

Ekonomická kontrola
Omezení přístupu k penězům, zákazy či jiné úmyslné narušování vaší práce (a případné výhrůžky, že vás oznámí úřadům).

Nátlaková taktika
Nátlak obviňováním či jinou formou zastrašování, nečestné ovlivňování dětí, rozkazování, co máte dělat, zabraňování spánku či odpírání potravy.

Izolace
Bránění navštívit příbuzné či přátele, odmítání dát vám klíče, sledování telefonátů, pronásledování vás, nečekané kontrolní návštěvy či telefony.

Znevažování a podceňování vaší osobnosti
Ponižování ve společnosti, neposlouchání či přerušování hovoru s cílem dát vám najevo, kdo “má skutečnou moc”, nebo jiný způsob, jak vás zesměšnit.

Vydírání sebedestruktivním chováním
Vyhrožování sebevraždou či jinými formami sebepoškozování, neučiníte-li, co si přeje.


Pamatujte si, že násilí, které se nezastaví v samotném zárodku, se bude stupňovat !!!

Případy domácího násilí mají většinou podobný průběh:

Vystupňování napětí
kritizování, nadávání, vyhrožování, křičení

Samotný akt násilí
fyzické napadání, sexuální zneužívání, psychický nátlak s cílem pokořit vás či dostat tam, kam násilník chce

Omluvy, svalování viny na jiné
omluvy za napadení, dárky na usmířenou, obviňování ženy, že za napadení může vlastně ona, sliby, že se nic podobného už nebude opakovat.

Tyto tři části cyklu se neustále opakují a láska, naděje a strach neustále ztěžují ukončení vztahu:


Nebojte se vyhledat jakoukoliv pomoc!!! A kde ji najdete?

Policie ČR -158, Městská policie – 156, Záchranná služba – 155, 112

DONA – 251 511 313 – nonstop, RIAPS – 222 580 697 – nonstop,

ELPIDA bezplatná linka po - pá  od 8 do 20 hodin – 800 200 007

SENIOR TELEFON – 800 157 157 – nonstop

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ – CENTRÁLA TEL. 257 317 110

INTERVENČNÍ CENTRUM – SOKOLOV 359 807 001

K. VARY 359 807 OO2

www.pomoc v nouzi.cz

www.centrum-poradenství.cz
Podívej se na fotky nebo videa:

Bezpečí mimo domov.Dospívání dítěte a jeho bezpečíRizika hazardních herBezpečí domaCo dělat při setkání s trestnou činností?Co dělat pokud jsi obětí nebo svědkem šikany?Odchod z domovaDrogy a jak je odmítnout

Stáhni si:

Hra na záchranáře - čelenkyBěžná rizika - Nebezpečí číhá i doma!Běžná rizika - Spoj dvojice obrázkůOsobní bezpečí - Neznámý člověkBěžná rizika - ZraněníBěžná rizika - Rizikové chování dětí - Neplavci u vodyBěžná rizika - Rizikové chování dětí v ziměBěžná rizika - Kdo se chová špatně?Běžná rizika - Nebezpečné předmětyBěžná rizika - Nebezpečné chování a jeho důsledekOsobní bezpečí - špatné chováníBěžná rizika - Sestav si příběhyBěžná rizika - Nebezpečné předměty?Běžná rizika - Rizikové chování dětí domaBěžná rizika - Rizikové chování dětí na zahraděBěžná rizika - Kdo se chová bezpečně?Běžná rizika - Nebezpečné předměty?Běžná rizika - Rizikové chování dětí v létě u vodyVystražné, zákazové symbolyOsobní bezpečí - Doma

Může se hodit:

15 ks pr. sešitů - OSOBNÍ BEZPEČÍBĚŽNÁ RIZIKADětský hrnek "HASIČI"ROZBÍJEČ SKLA A ŘEZAČ PÁSŮ S PÍŠŤALKOU HAMMERTÍSŇOMATDeskové hry - OSOBNÍ BEZPEČÍDeskové hry - ZACHRAŇ SEDeskové hry - BĚŽNÁ RIZIKA15 ks pr. sešitů - BĚŽNÁ RIZIKADětská souprava ZÁCHRANÁŘINůž na bezpečnostní pásyOSOBNÍ BEZPEČÍZáchranářský kufříkPracovní sešit - OSOBNÍ BEZPEČÍPracovní listy - Běžná rizikaHASÍCÍ SPREJ PYROCOOL Dětský hrnek "POLICIE"Nůž na bezpečnostní pásyOsobní alarm Bodyguard 2Pracovní listy - Osobní bezpečí

Související články:

Domácí násilí

Nejčastějšími formami domácího násilí je násilí psychické, fyzické, sociální, ekonomické a sexuální. Ve většině případů pachatel domácího násilí nepoužívá jednu…Zjistit více

Bezpečí pro dívky a ženy

Domací násilí, přepadení, citové vydírání. S tím vším se mohou setkat mladé dívky a ženy. Vědě-li byste, jak se v těchto situacích zachovat?Zjistit více

FAKTA

Zjistit více

AKTA domácího násilí

Zjistit více

Cyklus domácího násilí

Jaký je průběh domácího násilí ?Zjistit více

Jak se bránit proti domácímu násilí

Nutná obrana proti domácímu násilí.Zjistit více

Skutečně se stalo:

Mladík se měl přes seznamku seznámit s muži, které následně omámil a oloupil

Pražští kriminalisté třetího oddělení čtvrtého policejního obvodu prověřují od minulého víkendu dvě loupeže v Praze 4. První případ se stal v sobotu a druhý v…Zjistit více

Za volant Volkswagenu usedl pod vlivem drog a se čtyřmi zákazy řízení. Před strážníky klečel na kolenou

Drogy a několik zákazů řízení nebyly žádnou překážkou pro 42letého muže, který znovu usedl do auta.Zjistit více

Policistům z Místního oddělení Jarov ujížděl v Praze motorkář se zákazem řízení. Po nehodě odmítl zkoušky na alkohol i na drogy

Policisté z místního oddělení Jarov si povšimli v úterý odpoledne v ulici Na Balkáně v Praze 3 motocyklu, který se rozhodli zastavit a zkontrolovat.Zjistit více

Žena z Brněnska poslala domnělému americkému vojenskému lékaři v Afghánistánu více než půl milionu korun. Dokonce si na to vzala půjčku

Hodně rychle a intenzivně se na konci prázdnin začal rozvíjet virtuální vztah mezi osmačtyřicetiletou ženou z Brněnska a americkým vojenským lékařem sloužícím v…Zjistit více

Strážník v době osobního volna v Brně spatřil muže, který mu tloukl do auta. Strážníkovi tvrdil, že auto je jeho

Vyloženě smůlu měl v sobotu odpoledne muž na brněnské Lesné, který se pokoušel dobývat do vozidla jednoho z brněnských strážníků. Ten totiž ve svém volnu…Zjistit více

Senior chtěl obchodovat s kryptoměnou, podvodník ho připravil o peníze a jako tapetu na plochu počítače mu nastavil muže s vypláznutým jazykem

Sedmdesátiletý muž ze Znojemska se rozhodl, že vylepší domácí rozpočet. Na internetu našel stránky, kde se dočetl o obchodování s virtuální měnou. S vyplněním…Zjistit více

Na stavbě vypil litr tvrdého alkoholu a poté vyrazil autem domů. Policistům nadýchal 3,7 promile

Neuvěřitelnou hladinu alkoholu ukázal přístroj policistům v Brumově - Bylnici na Zlínsku poté, co zastavili šestapadesátiletého muže za volantem jeho vozidla…Zjistit více

Strážníci v Mladé Boleslavi zpacifikovali muže, který tyčí demoloval zaparkované auto

Dne 11.9.2021 v 00:41 hodin přijali mladoboleslavští strážníci telefonické oznámení občanky, že v ulici Jiráskova, naproti domu č. p. 439, zřejmě podnapilý muž…Zjistit více

Policisté dopadli podezřelého ze zapálení BMW, u kterého byla nalezena mrtvá žena. Dopaden byl rovněž podezřelý z pobodání ženy v Brně

Kriminalistům se ve velmi krátké době podařilo objasnit dva závažné trestné činy, ke kterým došlo na území Jihočeského a Jihomoravského kraje.Zjistit více

Naši partneři