Přihlásit / registrovat

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Šikana
Osobní bezpečí > DALŠÍ NEBEZPEČÍ > Šikana
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIESHOP

Šikana

Šikana je jakékoli chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit, ponižovat nebo zastrašovat jiného člověka či skupinu lidí. Šikana je závažnou agresivní poruchou chování vyskytující se v sociálním prostředí od útlého dětského věku po stáří. Je věkově neomezená.

Francouzský pojem “chicane” znamená malicherný spor, z něhož se postupem času stává systematické trýznění. Šikanování je tedy druhem týrání, které posiluje pocit moci nad obětí. Školní dítě může být vystaveno šikanování ze strany svých vrstevníků i po dobu několika let. Oběť bývá silnějším jedincem nebo skupinou donucena pod hrozbou násilí k jednání, které ji ponižuje nebo jinak traumatizuje.

Tam, kde šikanování dochází, je demoralizována celá skupina dětí. Přihlížením a nečinností k ubližování bezbranným jedincům se učí tolerovat bezpráví, které má často charakter trestné činnosti.

Kdo šikanuje ?
Nejčastěji chlapci, kteří vyrůstají v chladném a odmítavém rodinném prostředí. Rodiče akceptují násilí jako řešení nejrůznějších problémů, tolerují je svým dětem a sami je často tvrdě trestají.
Násilník bývá tělesně zdatný, agresivní k vrstevníkům, verbálně i k učitelům. Může být temperamentní, sebevědomý, bystrý, ale i méně nadaný, všeobecně oblíbený a také vynalézavě krutý.

Obětí šikanování se zpravidla stává dítě, které nemělo možnost naučit se obranným postojům, jinak řečeno zdravé agresivitě. Bývá plaché, úzkostné, pasivní, někdy i tělesně slabší nebo neobratné. Jeho pasivita provokuje často násilníky, kteří “testují” co všechno si bezmocná oběť nechá líbit.


Děti, není hanba se svěřit dospělému, situace se tím rozhodně nezhorší, ba naopak. Vyhledej co nejdříve pomoc u třídního učitele, pedagogického poradce ve škole, s rodiči vyhledejte pomoc v psychologické poradně, kde se naučíte chování v situaci ohrožení.

Trápíš se kvůli šikaně?
O šikaně mluvíme jestliže jeden nebo více spolužáků úmyslně, většinou opakovaně ubližuje jiným. Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš ubránit, dělá, co je ti nepříjemné, co tě ponižuje, nebo to prostě bolí. Strká do tebe, nadává ti, schovává ti věci, bije tě. Ale může ti znepříjemňovat život i jinak. Pomlouvá tě, intrikuje proti tobě, navádí spolužáky, aby s tebou nemluvili a nevšímali si tě.

Chyba:


Pamatuj:

Obrať se:

 1. Na linku bezpečí lze volat anonymně.
 2. Lze využít i anonymní chat na webových stránkách.

Jak postupovat, když je dítě šikanováno?

U každého dítěte se mohou objevit příznaky, které budou nasvědčovat, že by mohlo jít o jeho šikanování. Ideálním stavem je, když dítě samo přijde a svěří se vám se svým problémem. V tu chvíli musíte dítě povzbudit, pochválit ho, a rozptýlit jeho obavy o tom, že žaluje. Vyzvedněte naopak jeho sílu a odvahu sdělit tyto závažné skutečnosti. Utvrďte své dítě o tom, že má ve vás naprostou oporu, že vám může maximálně důvěřovat, a že jeho sdělení berete vážně a bude to řešit. Odložte veškerou práci, není nic důležitějšího, než situace vašeho dítěte. Pochopitelně, že odlišíte např. běžnou klukovskou šarvátku od skutečné šikany.

Co tedy udělat:

 1. Zjistěte od dítěte dopodrobna, co se stalo, kdy se to stalo a kde. Vyptejte se, kdo všechno byl situaci přítomen. Je důležité, aby rozhovor s dítětem probíhal v atmosféře důvěry a podpory.

 2. Poskytněte dítěti veškerou ochranu (např. při cestě do školy a ze školy, i za cenu, že se budete uvolňovat z práce - viz zákony ČR).

 3. Poskytněte dítěti dostatek péče, více s ním komunikujte, věnujte se mu ve volném čase, odjeďte na chatu, chalupu či k prarodičům.

 4. Nemáte-li jistotu, že dítě nebude ohroženo během pobytu ve škole, ponechejte dítě doma, ale pozor – zvažte, zda v jeho situaci může být samo.

 5. Znovu ubezpečujte dítě, že udělalo dobře, že vám vše sdělilo, mluvte s ním více než dříve.

 6. Zhodnoťte a to velice kriticky, co mohlo vyvolat stav, který skončil šikanou. Neobviňujte pouze školu, nastavte si „zrcadlo pravdy". Neomlouvejte sebe, ani své dítě. Se svým zjištěním se v první fázi dítěti nesvěřujte, ale připravujte nápravu.

 7. Hledejte, jak dítěti dále pomoci prostřednictvím příslušného odborníka.


 

Test

Agresor či oběť? 

Tyto dva póly jednoho problému se výrazně liší. Zkuste si udělat náš minitest. Nevyhýbejte se žádné odpovědi a buďte k sobě i k svému dítěti spravedliví. Neplatí, že obětí se stávají jen některé děti. Naopak, obětí se může stát každé dítě, normálně vyvinuté, klidné, přemýšlivé, snaživé, fyzicky přiměřeně vyspělé. Stejně tak neomlouvejte a nepřehlížejte projevy, které mohou vést k tomu, že se z vašeho dítěte stane agresor. Uvedené znaky nechápejte tak, že se jejich nositel automaticky stane agresorem nebo obětí. Jsou však významným signálem, který při vhodných podmínkách a odpovídající situaci, může dostat vaše dítě do role agresora nebo oběti.

Agresor

a) dítě (ano - ne)

 • je zlomyslné

 • je impulsivní, nepřiměřeně podrážděné

 • často je náladové

 • bývá nevraživé, sprosté

 • časté jsou u něho projevy zuřivosti, vzteku

 • vyžaduje obdiv, chce být středem pozornosti

 • má velikášské tendence

 • doma i ve škole má časté kázeňské problémy

 • je závistivé

 • těžko se přizpůsobuje

 • nerado přijímá společenské normy

 • je hrubé, surové

 • má sklony bezdůvodně ničit věci

 • je u něj narušen vztah k autoritě

 • dává často najevo svou sílu, fyzickou i psychickou převahu

 • mezi dětmi se bezohledně prosazuje

 • rád zdůrazňuje své přednosti

 • touží být mocné

 • rádo ovládá druhé, často poroučí

 • rádo veřejně ponižuje druhé

 • je kruté ke zvířatům

 • je kruté k jiným dětem

 • často vyvolává rvačky

 • má sklony okrádat mladší a slabší

 • vyhledává činnosti spojené s rizikem

 • zapojuje se do skupin, kde vládne násilí a jsou častější sklony k trestné činnosti

 • dělá rádo věci, které druhým vadí

 • rádo vyhledává v televizi a filmu násilí

 • toto násilí prožívá se zaujetím

 • má pocit uspokojení v situaci, kdy vidí utrpení druhého

 • těžko vyjadřuje své city

 • těžko se vžívá do pocitů druhých

 • na kritiku reaguje nepřiměřeně

 • má sklony násilně řešit konflikty

 • fyzicky napadá druhé i když nejde o sebeobranu

 • omezuje druhé v jejich projevech a jednání

 • využívá druhých pro své cíle

b) rodina (ano - ne)

 • projevuje se ve vaší rodině agresivita, brutalita

 • je vůči dítěti uplatňován náročný přístup (vojenský dril, bez potřebné míry lásky)

 • prosazují dospělí členové rodiny svoji moc autoritativně

 • projevují se v rodině sadistické tendence

 • je dítě v rodině často fyzicky napadáno některým členem rodiny (otcem, matkou, sourozenci, nevlastním otcem apod.)

 • dochází ve vaší rodině k fyzickému násilí (např. mezi rodiči)

 • dítě je v rodině ponižováno

 • je některým členem rodiny nenáviděno pro jeho zdravotní postižení, tělesný handicap apod.

 • používáte často tělesné tresty

 • používáte často nadávky

 • ponižujete a zesměšňujete dítě

 • zacházíte krutě s dítětem

 • dochází často ke konfliktům mezi otcem a dítětem, které končí fyzickým potrestáním

 • otec omezuje autonomii dítěte

 • otec je k dítěti odměřený, bez potřebné dávky citu a lásky

 • matka často používá fyzické tresty

 • dává v rodině někdo najevo zklamání z narození dítěte.

Pokud jste byli k sobě, k dítěti i situaci v rodině spravedliví, pak jste si vytvořili určitý obrázek toho, zda se vaše dítě může či nemůže stát agresorem. Pokud v odpovědích převažuje ANO, pak byste neměli otálet a pokusit se změnit vše, co se změnit dá. Jistě vám i v tomto případě mohou pomoci odborníci ve Středisku výchovné péče či v Pedagogicko-psychologické poradně. Na závěr této části jedna rada. Dokážete-li zastavit agresi v dětském věku, máte naději, že snížíte nebo zastavíte riziko kriminalizace v dospělosti. Bude-li tomu naopak, dítě zjistí, že krutost se vyplácí, a je-li nepotrestána, brutalita a agresivita dítěte poroste.

Oběť - týrané dítě (ano - ne)

 • dítě dává najevo své přednosti výrazně, často i nevhodně

 • viditelně zvýrazňuje svůj vřelý vztah k některému učiteli

 • odlišuje se výrazně od třídy svou inteligencí (kladně i záporně)

 • výrazně se odlišuje svými projevy

 • snaží se vetřít do přízně silnějších

 • obléká se jinak než ostatní

 • je výrazně obézní

 • je tělesně slabé, má malou fyzickou sílu

 • je tělesně neobratné

 • má tělesný handicap nebo vzhledovou vadu

 • těžko snáší fyzický střet

 • není schopno se ubránit před případným napadením

 • má obavy z měření sil

 • vyhýbá se tvrdším sportům (hokej, kopaná apod.)

 • podceňuje své schopnosti, výkony

 • je nešikovné

 • nedokáže se vzepřít ústrkům

 • nedokáže přijmout běžné škádlení či postrkování

 • je viditelně bojácné

 • je plaché

 • je výrazně citlivé

 • mezi vrstevníky se projevuje nevýrazně

 • těžko se prosazuje

 • těžko navazuje kontakt s vrstevníky

 • nemá kamarády, je osamělé

 • má nízké sebevědomí

 • je zamlklé, neprůbojné

 • nesnáší posměch

 • často pociťuje zahanbení

 • není schopné vzbudit sympatie dětí i dospělých

 • nedokáže poskytnout citovou odezvu

 • je příliš sebekritické

 • snadno propadne panice a malomyslnosti

 • se svými pocity se těžko svěřuje i svým rodičům

Převažuje u vašeho dítěte ANO nebo NE? V případě, že převažuje ANO, je nutné vyhledat pomoc, protože sami situaci asi těžko zvládnete. Nečekejte a začněte, dokud je čas. Šikana se v prvních stádiích většinou těžko pozná, ale stopy, které zanechá na dítěti, bývají hluboké a často i trvalé. Změnit zjištěný stav v případě převažujících ANO je nutné v zájmu vašeho dítěte. Obraťte se proto na Pedagogicko-psychologickou poradnu, pomohou vám i pracovníci Střediska výchovné péče.


Podívej se na fotky nebo videa:

Co dělat pokud jsi obětí nebo svědkem šikany?Dospívání dítěte a jeho bezpečíBezpečí mimo domov.Co dělat při setkání s trestnou činností?Rizika hazardních herBezpečí domaDrogy a jak je odmítnoutOdchod z domova

Stáhni si:

Běžná rizika - Nebezpečné předměty 2Běžná rizika - Nebezpečné chování a jeho důsledekBěžná rizika - Nebezpečné předměty?Běžná rizika - Rizikové chování dětí na zahraděOsobní bezpečí - Neznámý člověkOsobní bezpečí - Linka bezpečíHra na záchranáře - čelenkyOsobní bezpečí - VenkuBěžná rizika - Co by se mohlo stát?Běžná rizika - Nebezpečí číhající v parkuOsobní bezpečí - Bezpečné a nebezpečné chováníBěžná rizika - Poznáš nebezpečné předměty?Osobní bezpečí - Takhle ne!Osobní bezpečí - Vystřihni a sestavOsobní bezpečí - Kdo se chová špatně?Běžná rizika - Rizikové chování dětí v létě u vodyOsobní bezpečí -špatné chováníBěžná rizika - Nebezpečí číhá i doma!Osobní bezpečí - Linka bezpečí 2Běžná rizika - Nebezpečné předměty

Může se hodit:

15 ks pr. sešitů - BĚŽNÁ RIZIKAOsobní alarm Bodyguard 2Dětský hrnek "ZÁCHRANKA"Policie ČR - Utíkej, schovej se, bojuj!Nůž na bezpečnostní pásyTÍSŇOMATDětský hrnek "POLICIE"Nůž na bezpečnostní pásyPracovní listy - Běžná rizikaPracovní sešit - BĚŽNÁ RIZIKAPracovní listy - Osobní bezpečíOSOBNÍ BEZPEČÍROZBÍJEČ SKLA A ŘEZAČ PÁSŮ S PÍŠŤALKOU HAMMERZáchranářský kufříkHASÍCÍ SPREJ PYROCOOL Deskové hry - OSOBNÍ BEZPEČÍPracovní sešit - OSOBNÍ BEZPEČÍDeskové hry - BĚŽNÁ RIZIKADeskové hry - ZACHRAŇ SEDětský hrnek "HASIČI"

Skutečně se stalo:

dTest: Umělá inteligence, spotřebitel v ohrožení

Umělá inteligence se stává jedním z hlavních společenských témat. Její příchod mnozí označují za událost přinejmenším srovnatelnou s průmyslovou revolucí.…Zjistit více

Nebezpečí číhá v online prostoru. Zejména mladiství mají tendenci nadužívat sociální sítě nebo videohry

Sociální sítě, videohry, či online sázení a hazard – to vše už dnes nabízí anonymní prostředí, které je dostupné 24/7. Neustálá digitální propojenost se stala…Zjistit více

(Ne)bezpečný ChatGPT

Svět dobývají algoritmy strojového učení, neboli umělá inteligence (AI). Jednou z oblastí, kde AI ukazuje výrazný potenciál, jsou chatboti určení ke generování…Zjistit více

Nový mobil, tablet, počítač pod stromečkem? Co udělat jako první, aby se dárek nestal noční můrou

Někdo pod stromečkem našel ponožky, kosmetiku nebo stolní hry. Někdo možná dostal digitální dárek, který vyžaduje péči a přípravu. Ať už rozbalíte chytrý…Zjistit více

Policisté na Vysočině prošetřují desítky případů, kdy lidé ve vidině snadného zisku v oblasti kryptoměn naletěli podvodníkům

Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina prověřují v poslední době téměř denně případy podvodného jednání, které je spojené s investicemi do…Zjistit více

Na co si musíte v současnosti dávat pozor při cestách do zahraničí

Ačkoliv je naše země dosud sevřená protiepidemickými opatřeními, stále více Češek a Čechů vyráží za hranice. Mnozí z nich tak ovšem nečiní z důvodu podnikání…Zjistit více

Denisa (26) zmizela, zůstalo po ní jen prázdné auto

Naposledy byla mladá žena z Otrokovic v kontaktu se svými přáteli v úterý večer. Od té doby o ní nikdo neslyšel. Její blízcí ve středu našli auto, kterým jezdí…Zjistit více

Při přepadení benzínky u Nelahozevsi zemřela čerpadlářka, policie pátrá po dvou pachatelích

Kriminalisté ze středočeského krajského ředitelství prověřují okolnosti případu loupežného přepadení čerpací stanice, nacházející se na silnici č. II/608 v…Zjistit více

Anonyma vyhrožujícího bombou otrokovické firmě vypátrali kriminalisté během několika desítek minut

Pouze několik desítek minut trvalo kriminalistům z Otrokovic odhalení pachatele výhružného telefonátu, v němž oznámil, že ve firmě v Otrokovicích je bomba.…Zjistit více

Naši partneři