Přihlásit / registrovat

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Základní informace

Mimořádné události > Základní informace
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIESHOP

Mimořádné události

Občané našeho státu mají právo na zdravý a bezpečný život a přiměřenou ochranu svého majetku. Přesto je řada situací a negativních jevů - mimořádných událostí, kdy je toto právo narušeno.

Je úkolem všech orgánů státní správy a územní samosprávy, napříč vertikálními strukturami i napříč jednotlivými resorty, aby činily příslušná opatření k eliminaci, či alespoň zmírnění dopadů nejrůznějších negativních jevů.

ZÁKLADNÍ POJMY

Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Záchranné práce jsou činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin.

Likvidační práce jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí, přičemž následky se rozumí účinky (dopady) působící na osoby, zvířata, věci a životní prostředí

Krizová situace je stav, kdy jsou bezprostředně ve velkém rozsahu ohroženy životy a zdraví občanů,  životní prostředí, majetkové hodnoty, veřejný pořádek nebo hospodářství, případně stav vnějšího ohrožení státu jako důsledek ozbrojeného konfliktu, teroristické akce nebo jiné akce ohrožující stabilitu státu.

Krizová situace je mimořádná událost, při níž je vyhlášen krizový stav:

    1. Stav nebezpečí? - vyhlašuje hejtman kraje (v Praze primátor) pro území kraje nebo jeho část na dobu nejvýše 30 dnů při závažné a rozsáhlé mimořádné události, kterou nelze řešit běžně dostupnými silami a prostředky a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS).
    2. Nouzový stav? - vyhlašuje vláda ČR nejdéle na dobu 30 dnů při mimořádné události, která ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní bezpečnost a pořádek v ČR.
    3. Stav ohrožení státu? - může vyhlásit Parlament ČR při ohrožení svrchovanosti státu, územní celistvosti nebo demokratických základů státu.
    4. Válečný stav? - může vyhlásit Parlament ČR při napadení agresorem nebo v případě společné obrany proti napadení v rámci plnění mezinárodních smluvních závazků.

Jedná se o takové stavy, kdy hrozící nebezpečí nelze odvrátit nebo způsobené následky odstranit běžnou činností správních orgánů a složek Integrovaného záchranného systému a jimiž se zvyšují pravomoci územních správních úřadů a vlády.Mimořádné události ovlivňují a budou stále více ovlivňovat naše životy, zdraví, majetek a životní prostředí.


Klimatické změny, průmyslová revoluce, havárie v dopravě, požáry i sociálně patologické jevy lidské společnosti, kriminalita, terorismus a další jevy, ovlivňují rozsah a množství mimořádných událostí a jejich negativních dopadů na lidskou společnost a tím i na budoucnost našich dětí.

 

Nejčastější dopady mimořádných událostí jsou na zdraví a bezpečnost obyvatelstva, jeho psychické strádání, na ekonomiku a na životní prostředí jako takové.

 

Odvracení  se od přírody přináší svou daň, a rostoucí závislost na technice a jejích vymoženostech nás činí čím dál zranitelnějšími.

Podívejte se na následující přehled mimořádných událostí, které mohou ohrozit a ohrožují území České republiky, a na jejich možné dopady (uvedené mimořádné události a jejich dopady nejsou vyčerpávající):

Co ohrožuje území České republiky?


Požáry                                                            Exploze                              

Bouře, vichřice a prudké větrné poryvy                Úniky plynů

Záplavy, povodně                                              Radioaktivita

Krupobití a přívalové deště                                 Havárie v chemickém objektu

Námrazy a náledí                                             Působení toxických a infekčních odpadů

Sněhové vánice a kalamity                                Únik ropných produktů

Svahové pohyby                                               Dopravní havárie (silniční, letecké, železniční)

Propady zemských dutin                                  Chemizace zemědělství            

Posun říčního koryta nebo dna pod hladinou       Mechanické poruchy-konstrukcí, staveb, techniky

Pád kosmických těles                                      Davová panika

Půdní eroze                                                     Násilné sociální konflikty

Zemětřesení                                                     Teroristická činnost

Tornáda                                                           Násilné kriminální delikty

Teplotní inverze                                                Emigrační vlny

Obtížná vedra a sucha                                      Mezistátní konflikty

Vlivy kosmických záření a těles

Epidemie, pandemie (velká nákaza lidí)

Epizootie (velká nákaza zvířat)

Epifytie (velká nákaza rostlin)

Škůdci a paraziti


Příklady možných dopadů a vedlejších účinků
mimořádných událostí

 


Zdraví a bezpečnost

Psychické strádání

Požáry

Úniky toxických látek

Ekonomické poruchy

Selhání veřejných služeb

Eroze půdy

Výpadky elektřiny

Přerušení povrchové a vzdušné dopravy

Poškození systému pitné vody

Výpadek kanalizace

Výpadky komunikace

Škody v zemědělství

Poškození kritických zdrojů v životním prostředí

Škody na historických zdrojích

Zhoršení odvodu dešťové vody

 

Příklady mimořádných událostí a jejich dopadů


Mimořádná událost

Možné dopady

Letecká havárie

Oběti na životech

Ranění

Požár

Výbuch

Škody na majetku (budovy)

Mezinárodní dopady

Poškození nákladu

Přerušení dopravy

Škody na veřejných službách

Silniční nehoda

Oběti na životech

Ranění

Požár a výbuch

Přerušení dopravy

Únik nebezpečných látek a kontaminace půdy, vody a vzduchu

Železniční nehoda

Oběti na životech

Ranění

Požár a výbuch

Přerušení dopravy

Přerušení komunikace na železnici

Únik nebezpečných látek a kontaminace půdy, vody a vzduchu

Zřícení stavby

Oběti na životech

Ranění

Zasypané osoby

Požár a výbuch

Přerušení dopravy

Přerušení veřejných služeb

Nebezpečný plyn

Oběti na životech

Ranění

Požár a výbuch

Evakuace

Přerušení podnikových činností

Povodeň

Oběti na životech

Kontaminace pitné vody

Ohrožení zdraví obyvatel

Škody na majetku

Přerušení fungování komunity

Škody místní ekonomiky

Vichřice

Oběti na životech

Škody na majetku

Přerušení dopravy a komunikace

Přerušení veřejných služeb

Lesní požár

Oběti na životech

Škody na majetku

Přerušení dopravy a komunikace

Přerušení veřejných služeb

Škody místní ekonomiky

Výbuch

Oběti na životech

Ranění

Požár

Únik toxických látek

Panika

Přerušení dopravy

Přerušení veřejných služeb

Lidstvo od počátku své existence zápasí s živelným působením přírodních sil.  Ohrožují nás požáry, záplavy, zemětřesení, sopečné výbuchy, laviny, vichřice, tornáda, tsunami apod. Vědeckotechnický pokrok přinesl další velká nebezpečí vzniku mimořádných událostí - zejména hromadná neštěstí v dopravě, úniky nebezpečných látek, výbuchy, teroristické akce apod.

Veškerá rizika, která nás ohrožují si však člověk uvědomuje obvykle až po nehodě, havárii či přírodní pohromě. Ani tvůrci filmu "Zemětřesení", stejně jako obyvatelé Los Angeles, určitě nepředpokládali, že 20 let po natočení jejich filmové katastrofy se tato katastrofa na tomtéž místě skutečně stane. 

Mimořádné události si nevybírají a nevyhýbají se ani naší zemi. Povodně u nás již postihly řadu míst a některá z nich i opakovaně. Obyvatele mnoha z nich snad ani v nejhorším snu nenapadlo, že budou postiženi právě oni.

Většinou si uvědomujeme nebezpečí, která představují velká jaderná a chemická zařízení. Málokdo si však uvědomuje, že například havárie automobilové či vlakové cisterny, které na našich silnicích a železnicích denně potkáváme, mohou představovat větší nebezpečí a ohrozit daleko více osob.

Z rozborů mimořádných událostí všeho druhu vyplývá, že vzniklá panika spolu s neznalostí toho co dělat, způsobí často více ztrát na životech a škod na majetku, než mimořádná událost sama. Proto je ve vyspělých zemích světa kladen značný důraz na osvětu a výchovu obyvatel, na jejich připravenost pro případ vzniku mimořádné události.

Nebezpečí je celá řada a nelze dát vyčerpávající návod co dělat při všech možných mimořádných událostech. Snad je možné alespoň upozornit na možná nebezpečí, dát stručný návod, jak se připravit na možnost vzniku mimořádné události a co dělat, když k ní dojde.


Podívej se na fotky nebo videa:

Jaké dokumenty jsou důležité si zabalit při mimořádné události?Nouzové přežití.Jak se chránit při mimořádné události?Chování při mimořádné události.Složky integrovaného záchranného systému.Evakuační zavazadlo.Evakuace při mimořádné události.Mimořádné události.Prostředky improvizované ochrany.Získání potřebných informací při mimořádné události.Tísňová volání při mimořádné události.Bezpečný úkryt při mimořádné události.Varování při mimořádné události.Varovný signál.Zásady při opouštění bytu.Všeobecná výstraha.Co dělat při varování o mimořádné události?Krizové řízení.Ostatní varovné signály.Správný postup evakuace při mimořádné události.

Stáhni si:

Mimořádné události - Jak přivolat pomocMimořádné události - volání na tísňovou linkuMimořádné události - poznej zvukyMimořádné události - VodaMimořádné události - Evakuační zavazadloMimořádné události - tísňové linkyMimořádné události - Přivolání pomociMimořádné události - Evakuační zavazadlo, co zabalit ?Mimořádné události - ZáchranářiMimořádné události - Tísňové linkyMimořádné události - Co to je ?Mimořádné události - poznáš je?Mimořádné události - KostlivecMimořádné události - poznej záchranářeMimořádné události - Typy událostí Mimořádné události - TechnikaMimořádné události - Co to znamená a kdo je způsobil ?Mimořádné události - Poznej mimořádnou událostMimořádné události - Kdy bys volal na tísňovou linku ?

Může se hodit:

Deskové hry - EKOLOGICKÁ VÝCHOVANůž na bezpečnostní pásyDětský hrnek "ZÁCHRANKA"MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI II.Deskové hry - ZACHRAŇ SEHASÍCÍ SPREJ PYROCOOL ZEMĚTŘESENÍ, SOPEČNÁ ČINNOST, SESUVY PŮDY, LAVINYMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI I.Dětský hrnek "HASIČI"15 ks pr. sešitů - MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIDeskové hry - MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTITROJUHELNÍK žlutozelený s vykřičníkemROZBÍJEČ SKLA A ŘEZAČ PÁSŮ S PÍŠŤALKOU HAMMERNůž na bezpečnostní pásy

Související články:

Tísňová volání

Jaké jsou linky tísňového volání? Znáte všechna čísla?Zjistit více

Kdy volat 112 ?

Zjistit více

Motto: "Skutečná pohroma je, když nevíte co dělat"

Mimořádné události si nevybírají a nevyhýbají se ani naší zemi. Jste na ně připraveni?Zjistit více

Jaké jsou dopady mimořádných událostí?

Nejčastější dopady mimořádných událostí jsou na zdraví a bezpečnost obyvatelstva, jeho psychické strádání, na ekonomiku a na životní prostředí jako takové. Zjistit více

Tísňová volání v EU

Jaké jsou linky tísňového volání v Evropské unii? Znáte všechna čísla?Zjistit více

Naši partneři