Chování na železnici

  • Nechoďte po vlakových kolejích mezi stanicemi
  • Nevstupujte do tunelů a na mosty, které jsou určeny pro vlaky
  • Přecházejte koleje jen tam, kde je to povoleno
  • Respektujte výstražnou signalizaci na železničních přejezdech
  • Přejíždějte železniční přejezdy podle pravidel silničního provozu
  • Nepokládejte žádné předměty na koleje ani v jejich blízkosti
  • Neházejte žádné předměty na jedoucí vlaky
  • Nevyhazujte z jedoucích vlaků žádné předměty
  • Nestůjte v blízkosti vlakového kolejiště
  • Nestůjte v blízkosti nebo na okraji nástupiště