Přihlásit / registrovat

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Havárie
Archiv > IB - Výstrahy, rady, informace > Mimořádné události > Havárie
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIESHOP
Dopravní nehoda s únikem nebezpečných látekHavárie - Biologické látkyHavárie - Chemické látkyHavárie - Radioaktivní látkyHavárie - Únik plynuOtrava oxidem uhelnatým - COOznačování nebezpečných látek

Dopravní nehoda s únikem nebezpečných látek

Havárie s únikem nebezpečných látek je mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a která vede k bezprostřednímu nebo následnému závažnému poškození nebo ohrožení života a zdraví občanů, hospodářských zvířat, životního prostředí nebo ke škodě na majetku.

Technologická havárie se projevuje únikem nebezpečných látek, požárem nebo výbuchem během výroby a skladování chemických látek, přičemž je ohroženo obyvatelstvo. Hrozbu představuje více než 500 000 chemických látek, které se děli na:

 • hořlaviny,
 • výbušniny,
 • toxické látky,
 • žíraviny,
 • dráždivé látky.

Únik chemických látek, ohrožuje nejen lidi a zvířata, ale ekosystém jako celek. Jednotlivé subjekty pak mohou přijít do styku s uniklou chemickou látkou přímo, tedy například prostřednictvím fyzického kontaktu či inhalací, anebo nepřímo, prostřednictvím kontaminované vody a potravin.

Rozsah technologické havárie závisí na charakteru uniklé látky - plyn (rozptyl), kapalina (průsak a odtok). Vždy je však dobré provést evakuaci, a to jak z důvodu předběžné opatrnosti, tak z důvodu minimalizace případných následků.

Únik nebezpečných látek při přepravě:

Kromě obecné zranitelnosti přírodního prostředí, závisí důsledky úniku nebezpečných látek také na trase a typu přepravy (silnice, železnice). Šíření uniklých látek může totiž zasáhnout větší oblast než je místo dopravní nehody , zejména díky vodním tokům, vodním plochám a jiným. Výjimečně závažné nebezpečí představuje však v kontaminaci městské kanalizační sítě, půdy, vody, apod.

Činnost obyvatelstva v případě úniku nebezpečných látek lze obecně specifikovat zejména podle místa, kde se nachází v době havárie. Obecně lze říci, že při úniku látky těžší než vzduch je základní ochrannou činností zejména improvizovaná individuální ochrana a ukrytí ve vyšších patrech budov.

Postup při úniku nebezpečných látek na volném prostranství:

 • nepřibližovat se k místu havárie,
 • vyhledat úkryt ve vyšších patrech nejbližších budov,
 • není-li poblíž žádný úkryt, co nejrychleji ohrožené místo opustit s ohledem na směr větru,
 • podle možností použít prostředky improvizované ochrany očí, dýchacích cest a povrchu těla, minimálně zakrýt dýchací cesty kapesníkem či textilií nejlépe navlhčenou.

Postup při úniku nebezpečných látek v uzavřených prostorách (v bytě, na pracovišti, v obchodě, ve veřejných budovách a dalších):

 • budovu neopouštět,
 • podle možností se dostat do vyšších podlaží, do místností odvrácených od místa havárie, nikdy nesestupovat do míst pod úrovní terénu,
 • zamezit proudění vzduchu (uzavřít okna, dveře, vypnout ventilaci a klimatizaci, utěsnit skuliny okolo oken a dveří lepící páskou, plastovými materiály, textilem a podobně)

Základní opatření přijímaná a koordinovaná orgány veřejné správy (orgány krizového řízení):

 • varování obyvatelstva a vyrozumění odpovědných orgánů,
 • poskytování tísňových informací s důrazem na způsoby improvizované ochrany a ukrytí,
 • evakuace obyvatelstva (při dlouhodobém zamoření),
 • zabezpečení nouzového přežití evakuovaných,
 • dekontaminace osob, objektů, dopravních prostředků, terénu,
 • monitorování situace,
 • regulace pohybu osob a dopravních prostředků,
 • zdravotnická pomoc,
 • opatření k ochraně hospodářských zvířat,
 • regulace distribuce a používání potravin, krmiv a vody, opatření při úmrtí osob v zamořeném území,
 • zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti.

Je třeba vědět jaké chemické látky nám hrozí nejvíce (vyskytují se v našem okolí) a jsou-li těžší nebo lehčí než vzduch!

Autor, zdroj: Asociace Záchranný kruh, www.zachrannykruh.cz

Naši partneři