Přihlásit / registrovat

Zapomněli jste heslo?
Registrace

Havárie
Archiv > IB - Výstrahy, rady, informace > Mimořádné události > Havárie
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIESHOP
Dopravní nehoda s únikem nebezpečných látekHavárie - Biologické látkyHavárie - Chemické látkyHavárie - Radioaktivní látkyHavárie - Únik plynuOtrava oxidem uhelnatým - COOznačování nebezpečných látek

Označování nebezpečných látek

R-věty a S-věty
Ke klasifikaci nebezpečných látek a přípravků se používá mezinánordně uznávané označení, takzvané R a S věty. Rotlišují se věty jednoduché nebo kombinované:

  • R-věty upozorňují na nebezpečí látky nebo přípravku (například - R11 - vysoce hořlavý, R23 - toxický při vdechování, R36 - dráždí oči, R55 - toxický pro zvířata, R36/38 - dráždí oči a kůži).
  • S-věty vyjadřují pokyny jak s nebezpečnou látkou nebo přípravkem nakládat (například - S15 - chraňte před teplem, S29 - Nevylévejte do kanalizace, S2 - uchovávejte mimo dosah dětí, S24/25 - Zamezte styku s kůží a očima)

Výstražné tabulky a značky

Další možností, jak poznat, že se jedná o nebezpečnou látku, je označení nádrží, cisteren, zásobníků či skladů varovnými tabulkami a značkami.
Nejvýznamnějším systémem používaným v celé Evropě v silniční a železniční přepravě nebezpečných látek je označení speciální varovnou tabulí (tzv. oranžová výstražná tabulka s uvedním číselného kódu přepravované látky). Tabulky jsou rozděleny na dvě poloviny. Často se můžeme setkat především s následující tabulkou na cisternách, z nichž se plní benzinová čerpadla.

V horním poli je dvou až třímístné číslo, které se nazývá kód nebezpečnosti (rizikovosti), neboli Kemlerův kód, který označuje charakter nebezpečnosti (výbušnost - 1, vznětlivost kapalin - 3, jedovatost - 6, radioaktivita - 7 apod.). Dolní číslo oranžové tabulky je tzv. identifikační číslo neboli UN-kód a je pro každou látku jiné (UN znamená označení doporučené OSN). Podle tohoto čísla se pozná, o jakou látku se přesně jedná. Jestliže jsou číslice v Kemlerově kódu zdvojené nebo ztrojené, znamená to stupňování nebezpečí.

Pro jednotlivé stupně nebezpečí jsou používány grafické symboly, které jsou součástí výstražných značek.

Naši partneři