Havárie - chemické látky

Druhů chemických látek je velké množství a vyskytují se ve všech skupenstvích - kapalném, plynném i tuhém. Mimořádně vážná nebezpečí v sobě skrývají především látky výbušné, hořlavé a jedovaté. Mnoho z nich se používá i v běžném životě.

1) K látkám výbušným a hořlavým patří zejména:

 • metan, obsažený v zemním plynu, který se používá jako palivo (plynové kotle, sporáky)
 • acetylen a vodík, který se uchovává v tlakových lahvích a používá při řezání a sváření kovů (spolu s kyslíkem)
 • propan-butan, který se uchovává rovněž v tlakových lahvích, v kapalném stavu, a používá se v domácnosti i při turistice jako zdroj světla i tepla
 • paliva pro motory automobilů (benzin, nafta)
 • ethanol
 • lehké topné oleje
 • rozpouštědla (toluen, aceton)

2) Látky jedovaté (toxické) se vyskytují ve všech skupenstvích.
Při havárii s únikem toxických látek jsou největším nebezpečím látky plynné, v podobě plynu a par. Jsou člověkem nejen vdechovány, ale do těla se mohou dostat i pokožkou, zvukovody, očními spojivkami. K nejvýznamnějším jedovatým látkám, které se převážejí po území naší republiky ve stovkách tun, patří:

 • chlor (využívá se nejen v chemickém průmyslu, ale i ve vodárnách a bazénech k desinfekci)
 • amoniak (pro chladící zařízení ? např. na zimních stadionech)

Velmi jedovaté jsou také zplodiny hoření, které jsou velmi častým případem otrav a úmrtí a jsou mnohdy nebezpečnější, než oheň sám. To se týká zplodin nedokonalého hoření, ale i dokonalého hoření, např. při spalování plastů, zapálení skládky pneumatik nebo při požáru. Kouř obsahuje například oxid uhelnatý, oxid uhličitý, chlorovodík, kyanovodík a další jedovaté i ultrajedovaté látky.

Rovněž chod motoru automobilu v uzavřené garáži je krajně nebezpečnou situací. Každý kouř obsahuje jedovaté zplodiny hoření. To platí i o výfukových plynech.

Co dělat při úniku nebezpečné chemické látky?
Pokud dojde k havárii s únikem nebezpečné chemické látky a budeme varováni sirénou (varovný signál VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA) a sdělovacími prostředky (rozhlas, televize). Pokud budete sami svědky vzniku mimořádné události s únikem nebezpečné chemické látky:

 • Opusťe ohrožený prostor a snažte se, aby se působení nebezpečné látky na vás a další osoby zastavilo nebo alespoň zmírnilo. Je-li potřeba, používejte improvizovanou ochranu dýchacích cest a povrchu těla.
 • Ihned po opuštění ohroženého prostoru zavolejte na linku tísňového volání 112.
 • V případě možnosti se pokuste přenést na čerstvý vzduch i osoby, které se nadýchaly nebezpečných látek a jsou v ohrožení života. Je-li potřeba, poskytněte jim  první pomoc.
 • Nezvládnete-li někomu pomoci sami, zavolejte si pomoc na čísle 155. Dbejte na to, abyste se sami nedostali do ohrožení života.
 • Nezapomeňte, že se chemikálie zpravidla uchytí i na oděvu, kůži, vlasech a pod nehty. Mohly by tak způsobit komplikace i po opuštění zasaženého místa. Je proto důležité ihned svléct oblečení a pořádně se umýt. (při mytí nepoužívejte kartáč! Tak by se chemikálie dostaly rychleji do krevního oběhu).
 • Preventivně vyhledejte lékařské ošetření, i pokud nepociťujete známky otravy.
 • Záchranářům poskytněte informaci o tom, jak k nehodě došlo, jak se cítíte a jak celý případ probíhal. Tak budou snáze moci určit o jakou látku se jednalo a jaký zvolit postup.
Přečteno 4031x
Hodnocení:
 

Komentáře

více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík