Stupně povodňové aktivity

Pravidelně sledujte zpravodajství o počasí. V případě hrozby povodně sledujte vývoj povodňové situace. Informace o vyhlášených stupních povodňové aktivity získáte ze zpráv z hromadných informačních prostředků, ale také od orgánů samosprávy nebo orgánů státní správy.

 I. Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI

  • nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí
  • na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla, jenž by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně
  • aktivuje se a zahajuje činnost hlásná a hlídková služba na vodních tocích

II. Stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI

  • vyhlašuje příslušný povodňový orgán, přerůstá-li nebezpečí přirozené povodně v povodeň ¨
  • vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jenž by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně
  • aktivují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu

III. Stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ

  • vyhlašuje příslušný povodňový orgán při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů, zdraví a majetků v zaplaveném území
  • vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnost,i současně se zahájením nouzových opatření
  • provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace

Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu povodňové orgány a při vzniku zvláštní povodně i krizové orgány.

Přečteno 9710x
Hodnocení:
Autor, zdroj: materiály MV ČR a HZS ČR
 

Komentáře

více informací zde.
Objednatvzdělávací materiályzobrazit košík